Samband mellan 'Produkt- & kapitalförsörjning' och Skydd

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Produkter och kapital
Skydd

 
Totalförsvar:
Säkerhetspolitik och totalförsvar

Näringslivets roll inom totalförsvaret

Näringslivsrådet för totalförsvar
och krisberedskap


Frivärld


Brottsbekämpning:

- Näringsliv:
Näringslivets Säkerhetsdelegation
Svensk Handel...

- Polisen:
Polisens arbete...
Domstolar...
Miljö:
ISO 14001
Se Relationer till:, till höger.  
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet / krisberedskap:

- Branschen:
Svenskt Vatten


Myndigheter:
Livsmedelsverket


Water and conflict...

Hälsa och miljö:

Hälsa:
- Internationellt bistånd:
Wateraid...

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet / krisberedskap:

- Branschen:
Lantmännens Riksförbund, LRF
Livsmedelsföretagen


Myndigheter:
Jordbruksverket
Livsmedelsverket

Hälsa och miljö:

Skydd mot väder- och andra
naturpåfrestningar:
Desert Control...


Miljö:
Djurskydd...


Avfallshantering:
- Återvinning biogödsel:
NSR - Matavfall blir till biogas
och biogödsel

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet / krisberedskap:

- Branschen:
Lif
Apoteksföreningen


- Myndigheter:
Läkemedelsverket


Biological warfare...

Hälsa och miljö:

Vård och omsorg:
Se vidare...


Utveckling av covid 19-vaccin och
andra läkemedel mot smittsamma
sjukdomar:
Se vidare...

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet / krisberedskap:

- Branschen:
Swedish Medtech


- Myndigheter:
Läkemedelsverket

Hälsa och miljö:

Vård och omsorg:
Se vidare...


Hjälpmedel för äldre och
handikappade:
Se vidare...
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Skydd mot olyckor och bränder:
Se vidare...


Skydd mot väder- och andra
naturpåfrestningar:
Se vidare Skogsskador...


Skogsbruk m.a.p. miljö- /
klimateffekter:

- Skogsindustrierna:
Hållbarhet

- Miljöskyddsföreningar:
Fern
Skydda skogen

- EU-kommissionen:
Se vidare New EU forest strategy
for 2030...Skogsbruk m.a.p. turism /
naturupplevelser:
Se vidare...

Säkerhet och rättsväsende:

Militärt försvar:
Nordisk stridsuniform

Hälsa och miljö:

Vård och omsorg:

Tvätt och textilservice:
- Branschorg.:
Tvätteriförbundet

- Företag:
Elis
Textilia
Lindström Group


Medicinsk textil:
- Företag:
Trelleborg Engineered Coated
Fabrics

Ahlstrom-Munksjö


Miljövård:
TEKO - hållbarhet

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:
Chemical warfare...

Hälsa och miljö:

Hälsa, säkerhet, miljö:
IKEM


Skydd mot olyckor och
bränder:
Kemikalieolyckor

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:
Nationell säkerhet / FOI
Conflict minerals, Kongo

Se vidare:
Sällsynta jordartsmetaller...


Brottsbekämpning / domstolar:
Mark- och miljödomstolar

Hälsa och miljö:

Skydd mot klimatförändringar:

- Fossilfritt stål:
LKAB
Hybrit
H2GS
Green steel tracker


Avfallshantering:
Gruvindustrin
Stålindustrin

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Se förstasidan...
Se Relationer till:, till höger.  
Se Relationer till:, till höger.  
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Avfallshantering:
FTI

- Hjälpmedel för materialhantering
   och lagring

Se Relationer till:, till höger.  
Se Relationer till:, till höger.  
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet / krisberedskap:

MRF - krigsplacerad verkstad


Brottsbekämpning:

- Stöld av och i motorfordon:
Polisen
Vägsamverkan
Brottsförebyggande rådet

- Cykelstöld:
Polisen
Brottsförebyggande rådet

Hälsa och miljö:

Fordonsbesiktning:
Besikta Bilprovning
AB Svensk Bilprovning
Fler företag...

Mobility Sweden - Miljö & Säkerhet
Miljöfordon
Autoliv...

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Tågföretagen - miljö...

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Sweboat - Miljöanpassat båtliv
Svensk sjöfart - miljö...

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:

Rymd:
- USA:
NRO (spionsatelliter)...

- Sverige:
FOI - Rymd- och missilfrågor...


Militärflyg m.m.:
Aerospace manufacturer...
SAAB AB...

Hälsa och miljö:

Skydd mot väder- och andra
naturpåfrestningar:

Vädersatelliter:
Se vidare...
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Avfallshantering:
El-Kretsen

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet / krisberedskap:

Se vidare:
EU-åtgärder avseende halvledare...

Hälsa och miljö:

Skydd mot väder- och andra
naturpåfrestningar:

Väderdetektorer...

Säkerhet och rättsväsende:

Informations- / IT- / Cybersäkerhet
avseende:

1. Nationell säkerhet:

a) Företag:

Advenica
Tutus
Combitech
Truesec
Branschorg. Soff - cyberförsvar


b) Myndigheter:

- USA:
CISA

- EU:
NIS2 Directive
ENISA
ECCC

- Sverige:
Informationssäkerhet för samhälls-
viktiga och digitala tjänster


Lag (2018:1174) om informations-
säkerhet för samhällsviktiga och
digitala tjänster


MSB - Informationssäkerhet, cyber-
säkerhet och säkra kommunikationer


CERT

FRA - Cyberförsvar

Teracom - Säkra nät

Nationella telesamverkans-
gruppen (NTSG)


PTS - Krisberedskap

FOI - Cybersäkerhet2. Brottsbekämpning:

a) Företag:

- Svenska företag:
Sentor
Atea
Knowit
HIQ
Netnordiq
Netsecure
Branschorg. Techsverige - cyberhot

- Utländska företag:
Palo Alto Networks
Fortinet
Cisco
IBM
Cyberark
Sophos
Trellix
Deepwatch
Darktrace
Knowbe4
Trend Micro
Check Point Research

Antivirusprogram:
Test av antivirusprogram
Leverantörer av antivirusprogram


b) Myndigheter:

Polisen:
It-relaterade brott3. Skydd av mänskliga rättigheter /
personlig integritet:

a) Företag:

- Leverantörer av VPN, Virtual
  Private Network:
Mullvad
PrivateVPN
Cyberghost
HotspotShield
Anonine
NordVPN
Windscribe


b) Myndigheter:

Integritetsskyddsmyndigheten

Hälsa och miljö:

Hälsa:
IT i vården...

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet / krisberedskap:
Byggföretagen
Skyddsrumsspecialisten

Hälsa och miljö:

Ramboll - Miljö & hälsa

Sustainable design...

Säkerhet och rättsväsende:

Totalförsvar:
Fortifikationsverket


Brottsbekämpning:
Specialfastigheter

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Se förstasidan...

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Se förstasidan...

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:
Se förstasidan...


Brottsbekämpning:
Se vidare...

Hälsa och miljö:

Brandskydd...
Se Relationer till:, till höger.

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Ergonomiska produkter:
Ergohuset
Kinnarps
Sono
Se Relationer till:, till höger.  
Se Relationer till:, till höger.  

1.8 Handel

(produktspecifik handel också del av resp.
 verksamhet ovan)

Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Svensk Handel - Säkerhetscenter

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Totalförsvar:
Kommerskollegium


Gränsskydd / EU - tullar:
Schengensamarbetet...


Brottsbekämpning:
UN - drug trafficking
Tullverket - droger


Skydd av mänskliga rättigheter:
UN - human trafficking and
migrant smuggling


Interpol - human trafficking

Hälsa och miljö:

Miljö:
Handel och ekologisk hållbarhet

Illegal handel med vilda djur
och växter:
Se vidare...

Säkerhet och rättsväsende:

Civilt försvar:
Finansiella tjänster...


Terrorismbekämpning:
Penningtvätt...

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Aktiemarknad för bevaknings-
företag:
Securitas

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Banksäkerhet

Hälsa och miljö:

Miljö:
Kryptovalutor - miljöhot...

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:
Krigsförsäkringsnämnden...


Brottsbekämpning:
Försäkringsbedrägerier

Hälsa och miljö:

Försäkringar i vården
If personförsäkring
Skandia vårdförsäkring
Nordea - Försäkringar för dig
och din familj.

SEB - Liv- och sjukförsäkringar


Se vidare:
Djurförsäkringar...
Försäkringskassan...
Se Relationer till:, till höger.  
Se Relationer till:, till höger.  

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:

- Totalförsvar:
Se vidare...

Hälsa och miljö:

Vård:
Se vidare...

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
Bokföringsbrott
Accounting scandals...

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:

- Ombud för företag inför domstol:
   Se vidare...

- Ombud för privatperson inför
  domstol:
   Se vidare...

Hälsa och miljö:

Juidisk konsultation åt aktörer
inom rubr. verksamheter:

Advokatsamfundet

Säkerhet och rättsväsende:

Nationell säkerhet:
Totalförsvar...
Militärt försvar...
Skydd mot fredstida hot...

Hälsa och miljö:

Skydd mot olyckor, naturpåfrest-
ningar och klimatförändringar:
Se vidare...

Miljövård...
Skydd av biologisk mångfald...
Skydd mot föroreningar...
Avfallshantering...

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
Brottsförebyggande rådet

Hälsa och miljö:

Vård och omsorg:
IQVIA Nordic
Origo Group
B2B International

Säkerhet och rättsväsende:

Säkerhet - mässor:
SKYDD
Sectech

Försvaret:
Försvarsmakten - kampanjer

Hälsa och miljö:

Se vänster.

Säkerhet och rättsväsende:

Krishantering:
BRM Europe

Hälsa och miljö:


Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
 - Produkter
   & kapital

Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson