Fullständig struktur


 Kultur               Nät              Försörjning              Ledning             Skydd


KULTUR

Upp

Media, underhållning, konst och
kulturarv

Privatliv, föreningsliv, religion

1. Förmedling av nyheter, under-
    hållning m.m.

     - Radio och TV
     - Nyhetsbyråer och tidningar
     - Sociala medier

2. Underhållning och konst
  2.1 Underhållning
     - Musik, teater och annan scenkonst
     - Film
     - E-sport/Datorspel
     - Sport och spel (för pengar)

  2.2 Konst
     - Bildkonst, design och arkitektur
     - Litteratur/Författarskap
     - Mat och dryck/Restaurangverksamhet

3. Vård av kulturarv
     - Museer, arkiv och världsarv
     - Immateriella kulturarv och språk

     - Aktiviteter relaterade till familj, hem
       och ekonomi


     - Aktiviteter relaterade till klädsel,
       utsmyckningar och utseende


     - Sport- och friluftsaktiviteter

     - Föreningsaktiviteter

     - Religionsutövning och relaterade
       aktiviteterNÄT

Upp

Tele-/datorkom & post

Energi och transporter

1. Telefoni

2. Radiokommunikation
     - Rundradio
     - Annan radiokommunikation

3. Datorkommunikation
   (via Internet eller annat datornätverk)
     - Internetuppkoppling
     - Söktjänster och jämförelsetjänster

4. Post

Energi:

1. El
     - Vattenkraft
     - Kärnkraft
     - Vindkraft, solenergi, vågenergi
     - Kraftvärme

2. Bränslen och drivmedel
     - Olja, naturgas, kol
     - Bioenergi
     - Fjärrvärme

Transporter och relaterade tjänster:

1. Transporter och logistik
    A. Vägtransporter
         - Person / godstransporter
         - Vägnät

    B. Järnväg (även annan spårbunden
        trafik)

         - Person / godstransporter
         - Järnvägsnät

    C. Sjöfart
         - Person / godstransporter
         - Hamnar och farleder

    D. Flyg
         - Person / godstransporter
         - Flygplatser

    E. Materialhantering och lagring

2. Turism
     - Resor och boende
     - Nöjes- & djurparker, skidåkning
       och naturupplevelser


FÖRSÖRJNING

Upp

Kompetens och arbetskraft

Produkter och kapital

1. Kompetensförsörjning
     A. Utbildning
         - Förskola, grundskola och gymnasium
         - Universitet och högskola
         - Annan utbildning

     B. Forskning och utveckling

     C. Referenstjänster
         - Produktion av uppslagsverk, fack-
           litteratur, forskningsrapporter etc.


         - Förvaring och utlåning/försäljning
           av böcker och dokument


2. Arbetsmarknad
     A. Personalförsörjning
         - Arbetssökande / arbetslös
         - Arbetsförmedlare
         - Rekryterings- och bemanningsföretag

     B. Arbetsrätt och arbetsmiljö
         - Arbetsgivare
         - Arbetstagare
         - Medbestämmande, anställnings-
           skydd och löner

         - Arbetsmiljö och arbetstid

1. Industri och handel
1.1 Hälsorelaterade produkter
     - Vattenförsörjning
     - Jordbruk, fiske, livsmedel
     - Bioteknik & läkemedel
     - Medicinsk teknik

1.2 Råvaror och material
     - Skog, trä, papper, tryckta produkter
     - Textil, kläder, skor och accessoarer
     - Kemi, plaster, gummi
     - Mineral, metaller, stål
     - Återvinning

1.3 Hjälpmedel för att bearbeta, lagra
      eller distribuera fysiska objekt

     - Produktionsutrustning
     - Energi- och miljöteknik
     - Förpackningar
     - Hjälpmedel för materialhantering
       och lagring

     - Transportmedel:
       - Vägfordon
       - Rälsfordon
       - Vattenfarkoster
       - Luftfarkoster och rymdfarkoster
       - Andra förflyttningshjälpmedel

1.4 Hjälpmedel för att bearbeta, lagra
      eller kommunicera information

     - Elektronik, teleteknik, instrument
     - Datorer och IT

1.5 Bygg och fastighet
     - Bygg- och anläggningsindustri
     - Fastighetstjänster

1.6 Försvars- och säkerhetsprodukter
     - Försvarsmateriel
     - Säkerhetsprodukter

1.7 Andra produkter
     - Möbler och belysningsprodukter
     - Sport- och fritidsprodukter
     - Barnprodukter

1.8 Handel
     - Parti- och detaljhandel
     - Internationell handel

2. Kapitalförsörjning
     - Aktiemarknad
     - Kredit- och valutamarknad
     - Försäkringsverksamhet
     - Kreditupplysning och inkasso

3. Specialist- / konsulttjänster
     - Management consulting
     - Redovisning och revision; ekonomisk
       rådgivning

     - Juridisk konsultation
     - Teknisk konsultation
     - Marknads- och opinionsundersökningar;
       statistik

     - Marknadsföring och reklam
     - Omvärldsbevakning & -analys;
       business intelligence


LEDNING

Upp

Politiska beslut

Offentlig förvaltning

1. Över-/ internationell nivå
    - EU
    - Annan organisation

2. Statlig nivå
    - Sverige
    - Annat land

3. Kommunal nivå
    - Kommun/ region i Sverige
    - Regional/lokal nivå i annat land

1. Över-/ internationell nivå
    - EU
    - Annan organisation

2. Statlig nivå
    - Sverige
    - Annat land

3. Kommunal nivå
    - Kommun/ region i Sverige
    - Regional/lokal nivå i annat land

SKYDD

Upp

Säkerhet och rättsväsende

Hälsa och miljö

1. Nationell säkerhet                
    A. Skydd mot militära hot och krig
        (Totalförsvar)

         - Militärt försvar
         - Civilt försvar

    B. Skydd mot fredstida hot
         - Bekämpning av brott mot rikets
           säkerhet och terrorismbekämpning


         - Bekämpning av organiserad brottslighet

         - Skydd mot informationspåverkan och
           desinformation


2. Gränsskydd
         - Tullar
         - Kustbevakning

3. Brottsbekämpning
         - Polis
         - Åklagare
         - Advokater
         - Domstolar
         - Kriminalvård
         - Stöd åt brottsoffer
         - Ordnings- och bevakningstjänster
           (exkl. polis)


4. Skydd av mänskliga rättigheter
         - Skydd av personlig integritet
         - Skydd mot diskriminering
         - Migrations- och integrations-
           problematik


1. Vård och omsorg
1.1 Hälso- och sjukvård
     - Primärvård, specialistvård, akut-
       sjukvård

     - Skydd mot smittsamma sjukdomar
     - Psykiatri och psykologi
     - Tandvård
     - Hälsa och livsstil

1.2 Sociala och humanitära tjänster
     - Bekämpning av missbruk och social
       utslagning

     - Barnomsorg
     - Äldre- och handikappomsorg
     - Internationellt bistånd

2. Skydd mot olyckor, naturpåfrest-
    ningar och klimatförändringar

     - Skydd mot olyckor och bränder
     - Skydd mot väder- och andra
       naturpåfrestningar

     - Skydd mot klimatförändringar

3. Miljövård
     - Skydd av biologisk mångfald
       och ekosystem

     - Djurskydd och djursjukvård
     - Skydd mot föroreningar
     - Avfallshantering och renhållning

Upp

www.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson