Samband mellan 'Säkerhet och rättsväsende' och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Säkerhet och rättsväsende
Försörjning

 
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning:
IISS
CCW
CSS
RUSI
CFR
FAS
UCS
SIPRI
UI
FBA
LU


Referenser:
Anna Lindh biblioteket
CIA
NSA
Five eyes
MI6
SVR
GRU
List of intelligence agencies
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Näringslivet:
Näringslivets roll inom totalförsvaret

Näringslivsrådet för totalförsvar
och krisberedskap


Säkerhetspolitik och totalförsvar


Försvars- och säkerhetsprodukter:
Soff m.fl...


Management consulting:
BCG
Deloitte
PWC


Teknisk konsultation:
Combitech
Fortify Security
MW Group
Rejlers

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Försvarshögskolan
- Grundkurs
- Militarhistoria

FOI
RISE


Forskningsfrämjande och kunskaps-
spridning:

Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Folk och försvar
Totalförsvarsstiftelsen
Allmänna Försvarsföreningen


Referenser:
Military History
Sveriges militärhistoria


Peronalförsörjning:
Totalförsvarsplikt - MSB
Plikt- och prövningsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Teko-produkter:
Se vidare...


Försvarsmateriel:
Se vidare...

Materielförsörjningsstrategi...


Byggnader/anläggningar:
Fortifikationsverket


Teknisk konsultation:
Combitech

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Militärhögskolan Karlberg


Referenser:
Military strategy
Military logistics
Biological warfare
AUKUS
The Quad
ISW


Arbetsmarknad:
Fack:
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Seko

Yrken:
Jobb och utbildning inom Försvarsmakten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Se bl.a. nedanstående verksamheter
(inkl. deras relationer till andra
verksamheter):

- Vattenförsörjning...

- Försörjning av jordbruksprodukter
  och livsmedel...


- Läkemedelsförsörjning...

- Försörjning av medicinteknikprodukter...

- Försörjning av elektronik / halvledare...

- Försörjning av datorer och IT...

- Försörjning av vägfordon...

- Bygg- och anläggningsindustri;
  fastighetstjänster...


- Internationell handel...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
MSB-kurser


Referenser:

1. Utredningar och rapporter av eller
på uppdrag av departement eller
statliga myndigheter:

a) Civilt försvar:
Civilt försvar mot 2030 - ett
totalförsvar i balansb) Försörjningsberedskap:
En modell för svensk försörjnings-
beredskap


Planering för försörjning av varor
och tjänster


Strategi för försörjningsberedskap

FOI-rapporter


- Livsmedelsförsörjning:
Livskraft - mätt och frisk


- Läkemedelsförsörjning:
En stärkt försörjningsberedskap
för hälso- och sjukvården


Resursförstärkt läkemedelsförsörjning
inför kris, höjd beredskap och krig


Sveriges innovations- och produktions-
kapacitet för vaccin och andra biologiska
läkemedel- Datorer och IT / Cybersäkerhet:
Cybersäkerhet i Sverige, rekom-
menderade säkerhetsåtgärder
c) Hälso- och sjukvård:
Hälso- och sjukvårdens beredskap -
struktur för ökad förmåga


Rapporter från Socialstyrelsen


d) Kommunal räddningstjänst:
Aktivering av civilplikt inom
kommunal räddningstjänst2. Synpunkter från branschorganisa-
tioner och företag:

- Vatten:
Svenskt Vatten - Säkerhet och
krisberedskap- Jordbruk, fiske, livsmedel:
Lantmännens Riksförbund, LRF
Livsmedelsföretagen


- Läkemedel:
Läkemedelsindustriföreningen (Lif)
Lif - remissvar
Apotekföreningen - remissvar
Svensk Farmaci
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Försvars- och säkerhetsprodukter:
Soff m.fl...


Teknisk konsultation:
Rejlers

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Penningtvätt och terrorfinansiering:
FATF
Finanspolisen

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning:
St Andrews


Referenser:
FBI
MI5
FSB
SÄPO
IS
al-Qaida


Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Polisutbildning...


Referenser:

- Wikipedia:
Organized crime
Illegal drug trade

- Utredningar och rapporter:
Våldsbejakande extremism och
organiserad brottslighet i Sverige


Ekobrottsmyndigheten - rapporter om
organisaread brottslighet m.m.


Tullverkets lägesbilder av organi-
serad brottslighet


Skjutningar i kriminella miljöer

Ingen förtjänar att dö


- Böcker:
Adlibris - Organiserad brottslighet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Misinformation and Disinformation
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Tull-Kust
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Internationell handel:

EU - tullar:
Wikipedia/Schengensamarbetet

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
It-säkerhetsföretag...


Fastighetstjänster:
Specialfastigheter


Säkerhetsprodukter:
SäkerhetsBranschen
Securityuser.com
Axis


Parti- och detaljhandel:
Svensk Handel
Stöld och snatteri


Internationell handel:
Illegal drug trade...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Kriminologi:
Stockholms universitet
Örebro universitet
Högskolan i Halmstad
Lunds universitet
Fler utbilldningar...

- Juridik:
Se vidare...


Referenser:
Bedrägerier och ekobrott
Bidragsbrott och skattebrott
Gang
Bokus / Brottslighet & kriminologi
Adlibris / Brottslighet & kriminologi
Se vidare ovan...


Arbetsmarknad:
Fack:
Akavia

Yrken:
Se vidare...

Löner:
Allastudier.se
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Polisens arbete avseende:
It-relaterade brott
Immaterialrättsbrott
Bedrägeri

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Bli polis


Referenser:
Nationellt forensiskt centrum


Arbetsmarknad:
Fack:
Polisförbundet

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Ombud för företag, inom rubricerade
verksamheter, inför domstol:
Advokatsamfundet

Kompetens & arbetskraft:

Ombud för företag, inom rubricerade
verksamheter, inför domstol:
Advokatsamfundet

Utbildning:
Se vidare...

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Patent- och marknadsdomstolar

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Internationella brottmålsdomstolen
International courts


Arbetsmarknad:

- Arbetsrättsliga tvister:
Arbetsdomstolen

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Fack:
Seko

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Säkerhetsprodukter:
Se vidare...

Aktiemarknad:
Securitas

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Vaktare.nu
Väktarskolan


Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Almega

- Fack:
Transportarbetareförbundet

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Stanford university
Göteborgs universitet


Referenser:
FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna


Kairodeklarationen om de mänskliga
rättigheterna i islam


Europakonventionen

World Directory of Minorities and
Indigenous Peoples

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Datorer och IT / VPN:
Mullvad - Stoppa Chat control

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Edward Snowden
Hemlig avlyssning m.m.
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Forskning:
Forskning om migration och
integrationArbetsmarknad:
Svenskt Näringsliv om utanförskap
Arbetslöshet - utrikes födda
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

UppStartsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Säkerhet och
   rättsväsende

Försörjning
Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson