Samband mellan Säkerhet och rättsväsende och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Säkerhet och rättsväsende
Försörjning

 
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning:
IISS
CCW
CSS
RUSI
SIPRI
UI

Referenser:
Anna Lindh biblioteket
SIPRI Library
Five eyes
List of intelligence agencies
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Näringslivets roll inom totalförsvaret

Säkerhetsskydd:
Fortify Security
MW Group

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Försvarshögskolan
FOI

- NätverK:
Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Folk och försvar
Totalförsvarsstiftelsen
Allmänna Försvarsföreningen

Peronalförsörjning:
Plikt- och prövningsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Försvarsindustri och upphandling:
Soff
FMV

Försvarsmateriel:
Se vidare nyheter avseende
försvarsmateriel...


Byggnader/anläggningar:
Fortifikationsverket

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Militärhögskolan Karlberg

Referenser:
Military strategy
Military logistics
Biological warfare
AUKUS
The Quad
ISW

Arbetsmarknad:
Fack:
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Seko

Yrken:
Jobb och utbildning inom Försvars-
makten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Försörjningsberedskap:

Hälsorelaterade produkter:
- Vatten:
Svenskt Vatten

- Jordbruksprodukter och livsmedel:
LRF - försörjningstrygghet

- Läkemedel:
"Tryggad läkemedelsförsörjning
i kristid"


"Läkemedelsförsörjning i kristid
kräver mer än stora lager."

Kompetens & arbetskraft:

Rapport från FOI juli 2021
avseende:
Nationell försörjningsberedskap

Rapport från Lunds Universitet
sept. 2019 avseende:
"Resursförstärkt läkemedelsförsörj-
ning inför kris, höjd beredskap och
krig."

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Penningtvätt och terrorfinansiering:
FATF
Finanspolisen

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning:
St Andrews

Referenser:
FSB - Ryssland
IS
al-Qaida

Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Våldsbejakande extremism
och organiserad brottslighet
i Sverige


Rapporter om organiserad
brottslighet


Böcker:
- Adlibris
Organiserad brottslighet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

  - Skydd mot störningar i tele-/dator-
    kommunikationer, energi- och trans-
    portsystem

Produkter & kapital:

It-säkerhetsföretag...
SACS

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning:
Centrum för cyberförsvar och
informationssäkerhet

FOI
Security Link

Referenser:
Critical Infrastructure Protection
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Misinformation and Disinformation
Cybersecurity Campaign Playbook
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Tull-Kust
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Internationell handel:

EU - tullar:
Wikipedia/Schengensamarbetet

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

It-säkerhetsföretag...

Säkerhetsprodukter:
Securityuser.com
Axis
Swesec

Parti- och detaljhandel:
Svensk Handel
Stöld och snatteri

Internationell handel:
Wikipedia/Illegal drug trade

Ekonomisk brottslighet:
Bedrägerier och ekobrott

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Juridik...
Kriminologi - Stockholms universitet
Kriminologi - Mittuniversitetet

Referenser:
Juridiska biblioteket
Bokus / juridik
Adlibris / juridik
Se vidare...

Arbetsmarknad:
Fack:
Akavia

Yrken:
Se vidare...

Löner:
Allastudier.se
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Polisens arbete avseende:
It-relaterade brott
Immaterialrättsbrott
Bedrägeri
Miljöbrott

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Polisutbildning

Arbetsmarknad:
Fack:
Polisförbundet

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Ombud för företag, inom rubricerade verk-
samheter, inför domstol:
Advokatsamfundet

Kompetens & arbetskraft:

Ombud för företag, inom rubricerade
verksamheter, inför domstol:
Advokatsamfundet

Utbildning:
Se vidare...

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:

1. Allmänna domstolar resp. förvalt-
ningsdomstolar:

A. Allmänna domstolar:

De allmänna domstolarna avgör
brottsmål och tvistemål mellan:

- enskilda personer
- enskilda personer och företag
- företag

Domstolarna innefattar:

- Tingsrätten
- Hovrätten
- Högsta domstolen

samt:

- Patent- och Marknadsdomstolarna
- Mark- och miljödomstolarna

Se vidare information från
Domstolsverket - Allmänna domstolar


B. Förvaltningsdomstolar:

Förvaltningsdomstolarna avgör
tvistemål mellan:

- enskilda personer och myndigheter
- företag och myndigheter

Domstolarna består av:

- Förvaltningsrätten
- Kammarrätten
- Högsta förvaltningsdomstolen

samt:

- Migrationsdomstolen

Se vidare information från
Domstolsverket - Förvaltningsdomstolar


2. Internationella domstolar:

Internationella brottmålsdomstolen
International courts


Arbetsmarknad:

Arbetsrättsliga tvister:
Arbetsdomstolen

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Fack:
Seko

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Säkerhetsprodukter:
Se vidare...

Aktiemarknad:
Securitas

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Vaktare.nu
Väktarskolan

Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Almega

- Fack:
Transportarbetareförbundet

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Stanford university
Göteborgs universitet

Referenser:
Universal declaration of human
rights

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

IT-säkerhet...

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Dataskyddsförordningen
Edward Snowden
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Forskning:
Forskning om migration och
integration


Arbetsmarknad:
Svenskt Näringsliv om utanförskap
Arbetslöshet - utrikes födda
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

UppStartsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Säkerhet och
   rättsväsende

Försörjning
Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson