Samband mellan Produkt- & kapitalförsörjning och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Produkter och kapital
Ledning

 
EU:
One market without borders
Business and industry
Competition
Offentlig upphandling

Sverige:

Regeringen:
Näringspolitik
Regional utveckling

Lagar:
- Juridik, avtal och lagar
- Lagen om offentlig upphandling
- Aktiebolagslag (2005:551)
- Lag (1987:667) om ekonomiska
  föreningar

- Lag (1980:1102) om handelsbolag
  och enkla bolag

- Bokföringslag (1999:1078)
- Konkurrenslag (2008:579)
- Marknadsföringslag (2008:486)
- Immaterial- & upphovsrätt
- Miljöbalk (1998:808)
- Konsumentköplag m.m.
- Lag (2002:562) om elektronisk
  handel och andra informations-
  samhällets tjänster


- Näringslivet:
Svenskt Näringsliv - remissvar m.m.
Företagarna - remissvar m.m.
Globalt:
OECD
WIPO

EU:
Competition
Intellectual property
EPO

Sverige:
Konkurrensverket
PRV
Bolagsverket
Tillväxtanalys
VINNOVA
Tillväxtverket
Upphandlingsmyndigheten
Swedac
Länsstyrelsen

Kommun:
Lokalt företagsklimat
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
Energy
Environment

Sverige:
Energipolitik
Miljöpolitik

Lagar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

EU:
Energy
Transport
Environment

Sverige:
Energimyndigheten
Naturvårdsverket
Kommerskollegium...

Kommuner och regioner:
- SKR, upphandling:
Adda
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
- Lagar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag ...

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster


Vattenfrågor vid planläggning
och byggande


Lag (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna

Offentlig förvaltning:

FN:
UN Water

EU:
EIP Water Website

Sverige:
Livsmedelsverket
Vattenmyndigheterna
Havs- och vattenmyndigheten
Boverket

Länsstyrelsen Stockholm
Andra länsstyrelser

Kommun:
Stockholm Vatten och Avfall
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
Agriculture
Food safety

Sverige:
Landsbygd, livsmedel och
areella näringar


Lagar:

- Lag (1979:425) om skötsel av
  jordbruksmark

- Fiskelag (1993:787)
- Livsmedelslag (2006:804)
- Djurskyddslag...


Offentlig förvaltning:

FN:
FAO
WHO - foodsafety

EU:
EFSA
Food, farming and fisheries

Sverige:
Jordbruksverket
Havs- och vattenmyndigheten
Livsmedelsverket
- Matvanor, hälsa och miljö
Formas
Lantmäteriet - jordbruks-
fastigheter...

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Bioteknik och patent

Lagar:
Läkemedelslag (2015:315)

Offentlig förvaltning:

USA
FDA

EU:
EMA

Sverige:
Läkemedelsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:
- Lagar och förordningar:
Industriutsläppsförordning
(2013:250)


Näringslivet:
SKGS - remissvar m.m.

Offentlig förvaltning:

EU:
EIP on raw materials
EIT RawMaterials
ERMA
Critical raw materials
IED
BREF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:

Lagar:
Skogsvårdslag (1979:429)

Näringslivet:
Skogsindustrierna - remissvar

Offentlig förvaltning:

EU:
New EU forest strategy for 2030

Sverige:
Skogsstyrelsen
- Skogsskador
SFV
Formas
Lantmäteriet - skogsfastigheter...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Regeringen:
Producentansvar för textil – en
del av den cirkulära ekonomin


TEKO:s remissvar på ovanstående

Offentlig förvaltning:

EU:
Textiles & clothing industries
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
REACH

Sverige:
Skatt på kemikalier

Lagar:
Lag om kemiska produkter...

Offentlig förvaltning:

EU:
ECHA

Sverige:
Kemikalieinspektionen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Näringspolitik/mineralstrategi

Lagar:
Minerallag (1991:45)

Ev. motstridiga intressen:

- Gruvnäring vs rennäring:
Sverige/Minoritetspolitik
FN/DRIP
ILO 169

- Gruvnäring vs hotade arter:
EU/Natura 2000

Offentlig förvaltning:

EU:
Se ovan...

Sverige:
SGU
Bergsstaten

Mark- och miljödomstolar...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Avseende producentansvar

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Naturvårdsverket om producent-
ansvar


Kommunal nivå:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Förordning (2018:1462) om produ-
centansvar för förpackningar

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Se energipolitik resp. miljö-
politik ovan.

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
EU transport policy

Sverige:
Transporter och infrastruktur

Lagar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

EU:
Transport

Sverige:
Transportstyrelsen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Se vidare...

Branschen:
Bilsweden - remissvar

Offentlig förvaltning:

Kommun:
Miljöfordon
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Se vidare...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Se vidare...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

FN:
COPUOS

Sverige:
Regeringens flygstrategi...
Regeringens rymdstrategi

Lagar och förordningar avseende flyg:
Se vidare...

Offentlig förvaltning:

USA:
NASA...

EU:
EUSPA

Sverige:
Rymdstyrelsen...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Digitaliseringspolitik

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

Lantmäteriet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Bostadspolitik:
Bostäder och samhällsplanering

Lagar:
Plan- och bygglag (2010:900)

Vattenfrågor vid planläggning
och byggande...


Lag (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster

Offentlig förvaltning:

Boverket
Statens geotekniska institut
Formas

Kommun:
Stadsplanering och stads-
byggnad:
- Stockholm
- Göteborg
- Malmö
- Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Lag (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt


Bostadsförvaltningslag (1977:792)
Fastighetsmäklarlag (2011:666)

Branschen:
Mäklarsamfundet
Fastighetsägarna

Offentlig förvaltning:

Skatteverket
Fastighetsmäklarinspektionen
Statens fastighetsverk...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
- Lagar:
Lag (2011:1029) om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Skärpt exportkontroll av
krigsmateriel

Offentlig förvaltning:

EU:
EDA

Sverige:
FMV
ISP
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
- Lagar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
- Lagar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Produktsäkerhetslag (2004:451)

Offentlig förvaltning:

Konsumentverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

2.0 Handel

(produktspecifik handel också del av resp.
 verksamhet ovan)

Politik:

- Lagar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Konsumentköplag (1990:932)

Offentlig förvaltning:

Konsumentverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
Trade
Customs

Sverige:
Handel och främjande
Handelspolitik

Lagar och förordningar:
Förordning (1997:969) om
import- och exportreglering


Offentlig förvaltning:

Globalt:
WTO
UNCTAD
OECD - The International
Transport Forum...


EU:
Trade
Taxation and customs union

Sverige:
Kommerskollegium
Tullverket
Exportkreditnämnden
Svenska institutet...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Penningpolitik:
- Globalt:
BIS

- USA:
The Fed

- EU:
ECB

- Sverige:
Riksbanken

Lag (1988:1385) om Sveriges
riksbank


Finanspolitik Sverige:
Finansdepartementet

Offentlig förvaltning:

EU:
Business, Economy, Euro

Sverige:
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret
Konjunkturinstitutet
SCB/KPI
SCB/BNP
SCB/Arbetsmarknad, syssel-
sättning

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Lag (1991:980) om handel med
finansiella instrument


Lag (2016:1307) om straff för
marknadsmissbruk på värde-
pappersmarknaden

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Lag (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse


Branschen:
Svenska Bankföreningen - remissvar

Offentlig förvaltning:

FN:
The World Bank
IMF

EU-kommissionen:
EU taxonomy for sustainable
activities

Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Försäkringsrörelselag (2010:2043)

Branschen:
Svensk Försäkring - remissvar

Offentlig förvaltning:

AP-fonderna
Pensionsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Kreditupplysningslag (1973:1173)
Inkassolag (1974:182)

Offentlig förvaltning:

Integritetsskyddsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

- Lagar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Revisionslag (1999:1079)
Revisorslag (2001:883)

Offentlig förvaltning:

Revisorsinspektionen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Rättegångsbalk (1942:740)
Andra lagregler om advokater

Offentlig förvaltning:

Juidisk konsultation avseende
offentlig upphandling m.m.

Advokatsamfundet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Partisympatier:
KANTAR SIFO - väljarbarometer
SCB - partisympatier

Offentlig förvaltning:

EU:
Public opinion

Sverige:
Statistiska Centralbyrån
Valmyndigheten

Statistiska undersökningar:
SCB - Offentlig ekonomi
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Marknadsföringslag (2008:486)

Offentlig förvaltning:

Svenska institutet
Konsumentverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Trender och omvärldsanalyser:

- Kommun:
Helsingborg
Uppsala
Karlskrona
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
 - Produkter
   & kapital

Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson