Samband mellan 'Produkt- & kapitalförsörjning' och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Produkter och kapital
Ledning

 
EU:
A single internal market without borders
Business and industry
Competition
Public contracts


Sverige:

Regeringen:
Näringspolitik
Regional utveckling


Lagar och förordningar:
- Företagsjuridik

- Lag (2016:1145) om offentlig upp-
  handling (LOU)


- Aktiebolagslag (2005:551)

- Lag (1987:667) om ekonomiska
  föreningar


- Lag (1980:1102) om handelsbolag
  och enkla bolag


- Bokföringslag (1999:1078)

- Konkurrenslag (2008:579)

- Marknadsföringslag (2008:486)

- Immaterial- & upphovsrätt

- Patentlag (1967:837)

- Miljöbalk (1998:808)

- Konsumentköplag m.m.

- Lag (2002:562) om elektronisk
  handel och andra informations-
  samhällets tjänster
Näringslivet:
Näringslivets Regelnämnd
Svenskt Näringsliv - remissvar m.m.
Företagarna - remissvar m.m.

Opinionsbildning - tankesmedjor
finansierade av:

- Näringslivet:
Timbro
Den Nya Välfärden

- Socialdemokraterna och facket:
Tankesmedjan Tiden
Arena Idé
Globalt:
OECD
WIPO


EU:
Competition policy
EUIPO - Intellectual property
EPO


Sverige:

Statliga myndigheter:

- Centrala:
Konkurrensverket

Patent- och registreringsverket (PRV)

Bolagsverket

Tillväxtanalys

VINNOVA

Tillväxtverket

Upphandlingsmyndigheten

Swedac

Regelrådet


- Regionala:
Länsstyrelser


Kommuner och regioner:

- Regioner - regional utveckling:
Region Stockholm
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Annan region

- Kommuner:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun


Svenskt Näringsliv:
Lokalt företagsklimat
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
Energy
Environment

Sverige:
Energipolitik
Miljöpolitik

Lagar och förordningar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

EU:
Energy
Mobility and transport
Environment

Sverige:
Energimyndigheten
Naturvårdsverket
Kommerskollegium...

Kommuner och regioner:
- SKR, upphandling:
Adda
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

- Lagar och förordningar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag ...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Vattenlag (1983:291)

Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster


Vattenfrågor vid planläggning
och byggande


Lag (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna

Offentlig förvaltning:

UN:
WHO - Water
The World Bank - Water


OECD:
OECD - Water


EU:
EU - Water


Sverige:

- Central nivå:
Vattenmyndigheterna
Havs- och vattenmyndigheten
Livsmedelsverket
Boverket

- Regional nivå:
Länsstyrelsen Stockholm
Annan länsstyrelse


Kommun:
Stockholm Vatten och Avfall
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
Agriculture
Food safety

Sverige:
Landsbygd, livsmedel och
areella näringar


Lagar och förordningar:
- Lag (1979:425) om skötsel av
  jordbruksmark


- Fiskelag (1993:787)

- Livsmedelslag (2006:804)

- Djurskyddslag...


Offentlig förvaltning:

FN:
FAO
WHO - foodsafety

EU:
EFSA
Food, farming and fisheries


Sverige:
Jordbruksverket

Kemikalieinspektionen / bekämp-
ningsmedel


Havs- och vattenmyndigheten

Livsmedelsverket

Formas

Lantmäteriet - jordbruksfastigheter...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Regeringen föreslår åtgärder för att
förbättra tillgången på läkemedel.Lagar och förordningar:
Läkemedelslag (2015:315)

Offentlig förvaltning:

USA
FDA

EU:
EMA

Sverige:
Patent- och registreringsverket (PRV)
Läkemedelsverket
Gentekniknämnden
E-hälsomyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Lag (1993:584) om medicintekniska
produkter


Förordning (2021:631) med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordningar om
medicintekniska produkter

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Läkemedelsverket

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):
Nytt medicintekniskt regelverk
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:

- Lagar och förordningar:
Industriutsläppsförordning (2013:250)


Näringslivet:
SKGS - remissvar m.m.

Offentlig förvaltning:

EU:
EIP on raw materials

EIT RawMaterials

ERMA

Critical raw materials
Lista över kritiska råvaror

IED

BREF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:

- Lagar och förordningar:
Skogsvårdslag (1979:429)


Näringslivet:
Skogsindustrierna - remissvar

Offentlig förvaltning:

EU:
New EU forest strategy for 2030

Sverige:
Skogsstyrelsen
- Skogsskador

Statens fastighetsverk (SFV)

Formas

Lantmäteriet - skogsfastigheter...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Regeringen:
Producentansvar för textil – en
del av den cirkulära ekonomin


TEKO:s remissvar på ovanstående

Offentlig förvaltning:

EU:
Textiles & clothing industries
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
REACH

Sverige:
Skatt på kemikalier i vissa
konsumentvaror


Lagar och förordningar:
Lag (1985:426) om kemiska produkter

Offentlig förvaltning:

EU:
ECHA

Sverige:
Kemikalieinspektionen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Sveriges mineralstrategi

Lagar och förordningar:
Minerallag (1991:45)

Offentlig förvaltning:

EU:
Se ovan...


Sverige:

Centrala myndigheter:
SGU
Bergsstaten
Sametinget

Länsstyrelsen - Prövning och tillsyn
av miljöfarlig verksamhet:
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Västerbotten
Annan länsstyrelse...


Se vidare:
Mark- och miljödomstolar...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Avseende producentansvar m.m.

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Naturvårdsverket om producentansvar

Kommun:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Se energipolitik resp. miljö-
politik ovan.

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Förordning (2018:1462) om produ-
centansvar för förpackningar

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
EU transport policy

Sverige:
Transporter och infrastruktur

Lagar och förordningar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

EU:
Mobility and transport

Sverige:
Transportstyrelsen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Se vidare...

Branschen:
Mobility Sweden - remissvar

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Trafikanalys - Fordon på väg


Kommun:
Miljöfordon.se
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Se vidare...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Se vidare...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

FN:
COPUOS

Sverige:
Regeringens flygstrategi...
Regeringens rymdstrategi

Lagar och förordningar avseende flyg:
Se vidare...

Offentlig förvaltning:

USA:
NASA...

EU:
EUSPA

Sverige:
Rymdstyrelsen
Vinnova
FOI
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Boverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU - lagar och förordningar:
Parlamentet antar ny lag som ska
stärka EU:s halvledarindustri


EU:s förordning om halvledare

RoHS-direktivet

Offentlig förvaltning:

EU-kommissionen:
Europeiska halvledarakten


Sverige:

- Vinnova:
Svenskt centrum för halvledare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Digitaliseringspolitik

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Digg


Förvaltning avseende informations- /
IT- / Cybersäkerhet:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

Lantmäteriet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

BostadsPolitiska beslut:
Bostäder och samhällsplanering

Lagar och förordningar:
Plan- och bygglag (2010:900)

Vattenfrågor vid planläggning
och byggande...


Lag (2016:1147) om upphandling
av koncessioner

Offentlig förvaltning:

Samhällsplanering och byggande:

- Statlig myndighet:
Boverket
Statens geotekniska institut
Formas

- Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun

- Företag / Teknisk konsultation:
Norconsult
Cowi
PE
Sigma Civil
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Lag (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt


Bostadsförvaltningslag (1977:792)
Fastighetsmäklarlag (2011:666)


Branschen:
Mäklarsamfundet - remissvar
Fastighetsägarna - remissvar

Offentlig förvaltning:

Skatteverket
Fastighetsmäklarinspektionen
Statens fastighetsverk...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Svensk exportkontroll


En materielförsörjningsstrategi för
det militära försvaret, Dir. 2020:119


Reovisning av uppdraget...


- Lagar och förordningar:
Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Förordning (1992:1303) om krigsmateriel

Lag (2011:1029) om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet


Se vidare:
Regelverk - ISP

Offentlig förvaltning:

USA:
DARPA


EU:
EDA
EDF


Sverige:
FMV
ISP
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
- Lagar och förordningar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
- Lagar och förordningar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Produktsäkerhetslag (2004:451)

Offentlig förvaltning:

Konsumentverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

1.8 Handel

(produktspecifik handel också del av resp.
 verksamhet ovan)

Politiska beslut:

- Lagar och förordningar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Konsumentköplag (1990:932)

Offentlig förvaltning:

Konsumentverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
Trade
Customs

Sverige:
Handel och främjande
Handelspolitik

Lagar och förordningar:
Förordning (1997:969) om
import- och exportreglering


Offentlig förvaltning:

Globalt:
WTO
UNCTAD
OECD - The International
Transport Forum...


EU:
EU trade agreements

Sverige:
Kommerskollegium
Tullverket
Exportkreditnämnden
Svenska institutet...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

PenningPolitiska beslut:
- Globalt:
BIS

- USA:
The Fed

- EU:
ECB

- Sverige:
Riksbanken

Lag (1988:1385) om Sveriges
riksbank


Finanspolitik Sverige:
Finansdepartementet

Offentlig förvaltning:

EU:
Business, Economy, Euro

Sverige:
Finansinspektionen
Riksgälden
Konjunkturinstitutet
Finanspolitiska rådet
SCB/KPI
SCB/BNP
SCB/Arbetsmarknad, syssel-
sättning

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Lag (1991:980) om handel med
finansiella instrument


Lag (2016:1307) om straff för
marknadsmissbruk på värde-
pappersmarknaden


Insiderlag (1990:1342)

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Lag (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse


Branschen:
Svenska Bankföreningen - remissvar

Offentlig förvaltning:

FN:
The World Bank
IMF

EU-kommissionen:
EU taxonomy for sustainable activities
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Försäkringsrörelselag (2010:2043)

Branschen:
Svensk Försäkring - remissvar

Offentlig förvaltning:

AP-fonderna
Pensionsmyndigheten

Krigsförsäkringsnämnden
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Kreditupplysningslag (1973:1173)
Inkassolag (1974:182)

Offentlig förvaltning:

Integritetsskyddsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

- Lagar och förordningar:
Se ovan avseende mer generella
lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Management consulting för
offentlig sektor:

McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
KPMG
Centigo
Ekan Management
Canea
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Revisionslag (1999:1079)
Revisorslag (2001:883)

Remissvar:
FAR
Srf konsulterna

Offentlig förvaltning:

Revisorsinspektionen
Bokföringsnämnden
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Rättegångsbalk (1942:740)

Remissvar:
Advokatsamfundet

Offentlig förvaltning:

Juidisk konsultation avseende
offentlig upphandling m.m.

Advokatsamfundet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Samhällsplanering...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Partisympatier:
KANTAR SIFO - väljarbarometer
SCB - partisympatier

Offentlig förvaltning:

EU:
Eurobarometer - Public opinion

Sverige:
Statistiska Centralbyrån
Valmyndigheten

Statistiska undersökningar:
SCB - Offentlig ekonomi
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Marknadsföringslag (2008:486)

Offentlig förvaltning:

Svenska institutet
Sweden.se
Konsumentverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Trender och omvärldsanalyser:

- Kommun:
Helsingborg
Uppsala
Karlskrona
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
 - Produkter
   & kapital

Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson