Samband inom försörjningssektorn

Fokus: Produkter och kapital

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Produkter och kapital
Försörjning

 
Datorer och IT:

- Affärssystem:
Oracle Netsuit ERP
Wrike
Acumatica
SAP ERP
Visma
Se vidare...

- Andra produkter:
Se vidare...


Internationell handel:
Svenskt Näringsliv
Utbildning och forskning:

Forskningsinstitut:
RISE
ESBRI


Universitet och högskolor:

- Matematik:
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Fler utbildningsorter...

Referenser:
Encyclopedia Britannica
Wikipedia
Wolfram MathWorld
S:t Andrews biographies
of mathematicians.- Fysik:
Universitet:
Lunds universitet
Stockholms universitet
Göteborgs universitet
Uppsala universitet
Karlstads universitet

Civilingenjör teknisk fysik:
KTH
Uppsala universitet
Lunds tekniska högskola
Linköpings universitet
Mittuniversitet
Luleå tekniska universitet
Chalmers
Umeå universitet

Fler utbildningar...

Referenser:
Physics
List of physicists


- Naturvetenskap och teknik:
Sverige:
KTH
Chalmers
Lunds Tekniska Högskola, LTH
Uppsala universitet
Luleå tekniska universitet
Blekinge Tekniska Högskola
Umeå universitet
Teknik - fler utbildningsorter...
Naturvetenskap - fler utbildnings-
orter...


USA:
MIT
Stanford University
Harvard University
University of California, Berkley
Caltech
Princeton University
Övriga amerikanska universitet...

Övriga världen:
University of Cambridge
University of Oxford
ETH Zurich
Övriga icke-amerikanska universitet...


- Företagsekonomi:
Sverige:
Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Göteborg
Handelshögskolan i Umeå
Stockholms universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet
Fler utbildningsorter...

Annat land:
Stanford GSB
Harvard Business School
The Wharton School
London Business School

Se vidare:
Find an MBA program

För småföretagare:
Företagande.se


- Nationalekonomi:
Se vidare...


Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Svenskt Näringsliv

- Fack:
LO
TCO
SACO
Ledarna

- Yrken:
Se vidare...

- Lediga jobb:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:

- Design:
Industridesign

- Historia:
History of industrialisation
History of trade...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
Sap
Oracle


Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
KPMG
Gartner
Canea


Teknisk konsultation:
Afry
Sweco
WSP

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kemi / Vattenrening m.m.:
Vattenindustrin


Produktionsutrustning:
Borrföretagen


Teknisk konsultation:
Tyrens
Sweco
WSP
Ramboll
Norconsult


Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:
SCB - Vattenuttag och vattenanvänd-
ning i Sverige

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Uppsala universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
RTSE: Vattenförsörjning - för daglig
drift och krisInstitut / nätverk:
Pacific Institute
The Stockholm International
Water Institute (SIWI)Referenser:
Vatten
Watex
Hydrologi
Vattenverk
History of water supply and sanitation
SIWI - Water and conflict
Wikipedia - Water conflict


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Vattenförsörjning:

- Vatten för jordbruk:
Se vidare...

- Vatten för dryckes- och livsmedels-
  industri:
VAI


Kemisk industri:
- Gödselmedel:
Nutrien
Yara
Cinis Fertilizer
Jordelit
Invest in Norbotten
Planerad utvinning av fosforgödsel
ur LKAB:s gruvavfall


- Bekämpningsmedel:
Syngenta
BASF Agricultural Solution Sweden
Corteva Sverige


Produktionsutrustning:
Maskinleverantörerna
Alfa Laval - food processing
GEA
Söderberg & Haak
Lantmännen Maskin
Mer produkter för jordbruk...


Förpackningar:
Tetra Pak
Amcor
Crown Holdings
Ball Corporation
Stora Enso
LC Packaging Nordic AB


Datorer och IT:
Sap


Aktiemarknad:
Aktier inom mat och dryck
Aktier inom livsmedelsdistributörer
Aktier inom bryggerier & dryckes-
tillverkareKreditmarknad:
Landshypotek Bank


Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Canea


Teknisk konsultation:
Norconsult
Rejlers
Afry
Cowi


Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:

Statistik avseende:
Jordbruk, trädgårdsodling och vattenbruk
Fiske och havs- och vattenmiljö

- Svensk utrikeshandel:
Spannmål
Andra produkter

- Internationell handel:
Vete
Vete från Ukraina

Majs
Majs från Ukraina

Konstgödsel...
Bekämpningsmedel...


Marknadsföring och reklam / mässor:
- Lantbruk:
   Elmia Lantbruk

- Dryck:
   Stockholm Beer & Whisky Festival
   Dryckmässor i Sverige

- Trädgård:
   Nordiska Trädgårdar
   Andra mässor

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Internationellt/havsforskning:
ICES

- Sverige:
Universitet och högskolor:
SLU
RTSE: Jordbrukets vattenhushållning


Referenser:
Agriculture - Wikipedia
Agriculture - Britannica
List of food companies
Näringslära
Växtförädling
Avel
Brukshund

- Historia och kulturarv:
History of agriculture
Bondepraktikan

Missväxt, hungersnöd och svält i
Europa från medeltiden till 1800-
talet


Lantbruksmuseer


Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Gröna arbetsgivare
Livsmedelsföretagen

- Fack:
Naturvetarna
Unionen
LIVS

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Produktionsutrustning:
Alfa Laval - biotechnology


Förpackningar:
West Pharmaceutical Services
Packwise
Nordic Carton


Datorer och IT:
- AI:
Google DeepMind


Aktiemarknad:
- Aktier inom bioteknik
- Aktier inom läkemedel
- Aktier inom djurläkemedel:
Zoetis
Vimian Group


Management consulting:
Se ovan...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Chalmers
KTH
Uppsala universitet
Uppsala Monitoring Centre (UMC)
Umeå universitet
LTH
Stockholms universitet
Science for Life Laboratory
Fler utbildningsorter...


Referenser:
Biotechnology
Pharmacology
Medicine
Genomics
Largest biotechnology and
pharmaceutical companiesArbetsmarknad:
Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
- AI och medicinsk teknik:
Medtech4Health


Aktiemarknad:
Aktier inom medicinsk utrustning
& serviceManagement consulting:
Se ovan...


Teknisk konsultation:
Afry

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
KTH
Linköpings universitet
LTH
Umeå universitet
Fler utbildningsorter...


Arbetsmarknad/yrken:
Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Vattenförsörjning:
WaterTech


Datorer och IT:
Sap - IT-tjänster
ABB - processtyrning


Bygg- och anläggningsindustrin:
Se vidare...


Teknisk konsultation:
Sweco
Norconsult
WSP
Rejlers
Afry
Semcon
Cowi

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Industriarbetsgivarna

- Fack:
IF Metall
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Vattenförsörjning:
- Processvatten:
VAI


Produktionsutrustning:
Husqvarna
LantbruksNet/skog...


Bygg- och anläggningsindustrin:
Se vidare...


Aktiemarknad:
Aktier inom Skog & Massaindustri
Aktier inom Pappersprodukter


Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
PWC


Teknisk konsultation:
Norconsult


Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:

- Statistik avseende:
Avverkning m.m.
Skogarnas tillstånd och förändring


Marknadsföring och reklam / mässor:
- Skog:
   Elmia Wood

- Grafisk industri:
   Sign & Print Scandinavia

Se vidare Förpackningsmässor...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
SLU - Jägmästarprogrammet
Skogforsk
RISE bioekonomi


Referenser:
Forestry


Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Gröna arbetsgivare
TMF
Skogsindustrierna
Industriarbetsgivarna...

- Fack:
GS-facket
Naturvetarna

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Jordbruk, skogsbruk, kemisk industri:
- Textilfibrer m.m.:
Se höger...


Bilindustrin:
Se vidare...


Datorer och IT:
Sap


Aktiemarknad:
Aktier inom Kläder & Accessoarer
Re:NewCell


Marknadsföring och reklam / mötes-
platser:
Stockholm Fashion District
Stockholm Fashion Week

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Textilhögskolan i Borås
Fler utbildningar...


Nätverk innovation:
Fashion for good
Smart textiles
Innovationsprojektet ENTIS


Referenser:
Textile
Naturfiber
Konstfiber
H&M

- Historia:
Industriella revolutionen / "Spinning
Jenny"

History of Western fashion


Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Teko

- Fack:
Handels

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Vattenförsörjning / vattenrening:
Se vidare...


Jordbruk, fiske, livsmedel:
Se vidare...


Bilindustri:
Se vidare...


Datorer och IT:
Sap


Bygg- och anläggningsindustrin:
Se vidare...


Aktiemarknad:
Aktier inom Lantbrukskemikalier
Aktier inom Industrikemikalier
Trelleborg
Aktier inom Konsumentkemikalier


Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young


Teknisk konsultation:
Norconsult


Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:

- Svensk handelsstatistik:
Konstgödsel
Bekämpningsmedel

- Internationell handelsstatistik:
Konstgödsel
Bekämpningsmedel

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Umeå universitet
Stockholms universitet
KTH
Lunds universitet
LTH
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Chalmers
Uppsala universitet
Fler utbildningsorter...


Forskningsinstitut:
Rise kemi


Referenser:
Kemi
Kemiteknik
Chemical industry
List of chemists

- Historia:
History of chemistry

- Säkerhet:
Chemical warfare


Arbetsmarknad:
Arbetsgivare:
IKEM

FacK:
IF Metall...

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Vattenförsörjning:

- Processvatten:
VAI - gruvor
VAI - stål och mineral


Kemi / Jordbruk:
Planerad utvinning av fosforgödsel
ur LKAB:s gruvavfall...Ståltillverkning:

- Stålindustrins beroende av legerings-
metaller:
Se vidare Metallutredning 2014
(bilaga B)...- Produktionsutrustning för gruvindustrin:
Atlas Copco
Levstal
Tomra/Gruvdrift


Energi- och miljöteknik; bilindustri:
- Metaller till elbilsbatterier:
Se vidare...


Elektronik och datorer:
- Halvledarmetaller:
Se vidare...

- Sällsynta jordartsmetaller:
Se vidare...


Återvinning:
Se vidare...


Leverantörer av mineral-, metall-
och stålprodukter till:

- Bilindustrin:
Se vidare...

- Järnvägsindustrin:
Se vidare...

- Flygindustrin:
Se vidare...

- Bygg- och anläggningsindustrin:
Se vidare...

- Tillverkningsindustrin:
Fästelement:
Se förstasidan...


Datorer och IT:
Sap


Aktiemarknad:
Aktier inom Metall & Gruvdrift
Aktier inom Basmetaller
Aktier inom Ädelmetaller


Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company - Mining
Bain & Company - Metals
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
KPMG - Mining
KPMG - Steel and metals


Teknisk konsultation:
Norconsult


Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:

- Internationell handelsstatistik:

Metaller till elbilsbatterier:
Litium (oxid och hydroxid)
Litium (karbonater)
Cobolt


Omvärldsbevakning och -analys;
business intelligence:
Adamas Intelligence
Wood Mackenzie
RMG Consulting

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Geovetenskap:
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet

- Stål, metaller, materialteknik:
Information från Jernkontoret

- Stålbyggnadsinstitutet
- Swerim
- Rise korrosion


Referenser:
Mineral
Metallutredning 2014
Metallkompetens
SGU - Metaller och mineral
Geology
Metallurgy
Keramer
Supermaterialet grafen

Metaller till elbilsbatterier:
- Litium:
SGU
Wikipedia

- Kobolt:
SGU
Wikipedia


Metaller till elektronik:
- Halvledarmetaller / kisel:
SGU
Wikipedia

- Sällsynta jordartsmetaller:
SGU
Wikipedia
Nationell säkerhet / FOI
Conflict minerals, Kongo


Arbetsmarknad:

Arbetsgivare:
Industriarbetsgivarna...

FacK:
IF Metall...

Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Textil:
Sysav - Siptex


Kemi / Plast:
Svensk Plaståtervinning


Mineral, metaller, stål:
Stålskrot
Stena Aluminium
Boliden - återvinning av elektronik-
material

Boliden Bergsöe
RecycLiCo Battery Materials


Utrustning för insamling av
aluminiumburkar och PET-flaskor:
Tomra/Returlösningar


Elektronik:
El-kretsen


Marknadsföring och reklam / mässor:
Elmia Avfall & Återvinning

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Circularity Gap Reporting Initiative
CGR - Sweden
Sustainable design...


NätverK:
World Business Council for Sustainable
Development

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
Sap
Oracle


Aktiemarknad:
Nordic Flanges Group


Management consulting:
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
KPMG
Gartner
Propia
Centigo
Canea


Teknisk konsultation:
Semcon
Cowi

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Utrustning för:

- Vattenförsörjning:
Se vidare...

- Jordbruk, fiske livsmedelsindustri:
Se vidare...

- Bioteknik och läkemedel:
Se vidare...

- Skogsindustri:
Se vidare...

- Mineral, metaller, stål:
Se vidare...

- Återvinning:
Se vidare...

- Bilindustri:
Se vidare...

- Bygg- och anläggningsindustri:
Se vidare...


Aktiemarknad:
SKF
Atlas Copco
Sandvik
Husqvarna
ESAB
Finepart
Engcon
OEM International
Aktier inom Komponenter & Verktyg

- för hushåll:
Clas Ohlson

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
- Universitet och högskolor:
KTH
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Chalmers
Linköpings universitet
Fler utbildningsorter...


Referenser:
Svetsning
Hydraulik
Pneumatik
 Historia:
- Industriella revolutionen
  (ångmaskinen m.m.)

- Tändkulemotorn


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Vattenförsörjning:

- Vattenrening m.m.:
Se vidare...


Mineral, metaller, stål:
- Metaller till elbilsbatterier:

a) Litium:
Talison Lithium
SQM Lithium
Albemarle
Tianqi Lithium
Ganfeng Lithium
Vulcan Energy Resources
Benchmark Mineral Intelligence
Se vidare litium...

b) Kobolt:
Glencore
China Molybdenum
Gecamines
Darton Commodities
Se vidare kobolt...

Se vidare:
Återvinning av Li och Co
från batterier...Avfallshantering:
Se vidare...


Bilindustrin:
Elbilsbatterier...
Motorer...


Datorer och IT:
Data center cooling...


Bygg- och anläggningsindustrin:
Se vidare...


Aktiemarknad:
ABB
Alfa Laval
NIBE Industrier
Studsvik
Eltel
Systemair
Nederman
Cell Impact
SaltX Technology
Metacon
Climeon
Cortus Energy
Swedish Stirling
Mantex
Concentric
Energy Save
Serstech
Cavotec
Aktier inom klimatlösningar
Se vidare aktier inom vind- resp.
solenergi...


- för hushåll:
Electrolux


Marknadsföring och reklam / mässor:
- El och belysning:
Elfack

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

USA:
EERC


Sverige:
- Universitet och högskolor:
KTH
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
LTH
Uppsala universitet
Fler utbildningsorter...

IVL Svenska Miljöinstitutet


Referenser:
Electrical engineering
Energiteknik
Miljöteknik
- Historia:
History of electrical engineering
Nikola Tesla


Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Installatörsföretagen

- Fack:
Unionen
Elektrikerna

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Livsmedelsindustri:
Se vidare...


Aktiemarknad:
Aktier inom Pappersprodukter


Teknisk konsultation:
Afry


Marknadsföring och reklam / mässor:
Scanpack
Empack Stockholm

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Uppsala universitet
KTH
Umeå universitet
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Chalmers
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet


Forskningsinstitut:
IAPRI


Nätverk:
Packbridge


Referenser:
Packaging and labelling
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Bygg och anläggningsindustri:
Maskinentreprenörerna / lyftkranar...


Aktiemarknad:
FlexQube
Willscot Mobile Mini


Marknadsföring och reklam / mässor:
Logistik och transport

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Maskinteknik...


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
KTH - Farkostteknik
Maskinteknik...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Komponenter:
Fordonskomponentgruppen (FKG)


Textil:
Autoliv


Kemi, plaster, gummi:
- Däck:
Bridgestone
Michelin
Goodyear
Continental

- Plastmaterial:
Borealis


Mineral, metaller, stål:
SSAB
SKF
Hydro


Energi- och miljöteknik:
- Elbilsbatterier:
CATL
LG Energy Solution
Northvolt


Elbilar:
Se vidare...

- Bilmotorer:
Volvo Car Engine i SkövdeElektronik, teleteknik, instrument:
Connected cars - video

- Tillverkare av bilelektronik:
Omron
Bosch
Infineon Technologies AG
HGM Automotive Electronics
Hitachi
Se vidare marknadsundersökningar
nedan...


- Tillverkare av GPS-mottagare:
TomTom
Garmin
Magellan

- Distributörer av elektronikkomponenter:
Elfa Distrelec
Se vidare...

Se vidare nyhetsartiklar...Produktionsutrustning:
ABB Automotive


Aktiemarknad:
Aktier inom Fordonsindustri
Aktier inom Lastbilar & Tunga Fordon


Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
KPMG
QEM Consulting Anderberg
& Partners ABTeknisk konsultation:
WSP
Semcon
Norconsult


Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:
Top Companies in the Automotive
Electronics IndustryMarknadsföring och reklam / mässor:
Bilmässor

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Automotive industry
Hybrid vehicle
Electric car
Lithium
Cobolt
Svenska cykelmärken

- Historia:
Bilens historia


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Mineral, metaller, stål:
SKF


Aktiemarknad:
Duroc
Railcare Group
Railway Metrics and Dynamics
Sweco
WSP Global


Marknadsföring och reklam / mässor:
Elmia Nordic Rail

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:

- Historia:
Ånglok
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Philly Shipyard


Teknisk konsultation:
FKAB Marine Design


Marknadsföring och reklam / mässor:
Allt för sjön
Andra mässor...

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
CSIC
List of shipbuilders and shipyards

- Historia:
Sailing ship
Ångfartyg
Tändkulemotor...


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Mineral, metaller, stål:
SKF


Energi- och miljöteknik:
CTT


Management consulting:
- Aerospace and defense:
Se vidare...


Marknadsföring och reklam / mässor:
Paris Air Show
The World Aviation Festival

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
MDH - Tillförlitliga flyg- och rymd-
systemRymd- och flygforskning:
NASA
James Webb Space Telescope
Swedish Space Corporation
FOI - Rymd- och missilfrågor
Viking - Sveriges första satellit
Esrange
Svenska rymdaktiebolaget (SSC)
Institutet för rymdfysik (IRF)

- Nätverk:
Innovair


Referenser:
Astronomi
Aerospace manufacturer
SAAB AB


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Bygg och anläggningsindustri:
Vatten- och avloppsledningar...
Hissar och rulltrappor...


Aktiemarknad:
Otis Worldwide
KONE
Alimak Group

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
- Historia:
Akvedukt


Arbetsmarknad / Yrken:
Hissmontör...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
Gartner

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
KTH - Skolan för elektroteknik och
datavetenskapArbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
It & telekomforetagen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Halvledarmetaller / kisel:
Elkem
Hemlock Semiconductor
Okmetic
Shin-Etsu Silicones
GlobalWafers
Se vidare kisel...

Se vidare halvledarindustrin...

Produktionsutrustning för halvledar-
industrin:
ASML


Sällsynta jordartsmetaller:
Planerad utvinning av sällsynta
jordartsmetaller ur LKAB:s gruvavfall

Se vidare sällsynta jordartsmetaller...

Större producenter av RE utanför Kina:
MP Materials
Lynas Rare Earths
Australian Strategic Materials


Elektronik till bilindustrin:
Se vidare...


Elektronik till bygg och fastighet:
Se vidare...


Aktiemarknad:
Ericsson
Nokia
Pricer
Philips
Canon
Aktier inom telekomutrustning
Aktier inom Halvledare


Management consulting:
McKinsey & Company - Industrials &
electronics

McKinsey & Company - Semiconductors
Bain & Company - Semiconductors


Marknadsföring och reklam / mässor:
Elektronikmässan i Göteborg

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
LTH
Luleå tekniska universitet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Chalmers
KTH
Fler utbildningsorter...


Referenser:
Electronics
Telefon
Camera
GIS
GPS
Automotive navigation system
- Historia:
History of electronic engineering


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Produk- och kapitalförsörjning:
Se vidare...


Medicinsk teknik:
- AI:
Se vidare...


Råvaror och material:
- Processtyrning vid utvinning /
  bearbetning av råvaror m.m. /:
Se vidare...


Energi- och miljöteknik:
Alfa Laval - Data center cooling


Aktiemarknad:
Tietoevry
HP
IBM
Atea
Hexagon
SAP
Oracle
IT och teknik
SaaS-Leverantörer
Aktier inom Mjukvara


Marknadsföring och reklam / mässor:
CEBIT
Forum4it

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Civilingengör:
Chalmers
Lunds universitet
Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
KTH
Uppsala universitet


- Systemvetenskap, kandidatprogram:
Stockholms universitet
Linköpings universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
Göteborgs universitet

Se vidare...


- Artificiell intelligens (AI):
WASP
Chalmers
Umeå universitet
Stockholms universitet


- Annan utbildning:
Global knowledge
Lexicon


Referenser:
Computer science
Artificial intelligence
Affärssystem
- Historia:
History of computing


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Systemvetare
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Elektronik, teleteknik, instrument:
CANT


Teknisk konsultation:
Tyrens
Sweco
Norconsult
Forsen
Ramboll
WSP
Rejlers
Afry
Structor
Bengt Dahlgren
PE
Semcon
Cowi

Se vidare arkitekter m.fl. medlemmar
i Innovationsföretagen...

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Leverantörer av:

1) Råvaror och material:
Byggmaterialindustrierna

a) Kemi, plaster, gummi:

- Sprängmedel och sprängning:
LKAB Kimit
Etken Teknologi
SSE Sverige
Orica
Bergsprängnings Entreprenörernas
Förening


- Andra kemiska produkter:
Se Byggmaterialindustrierna ovan...


b) Mineral, metaller, stål:

- Bergmaterial, cement, betong:
Sveriges Bergmaterialindustri
Svensk Betong
Nordkalk
Cementa
Betongindustri
Combimix
Benders

- Glas:
Pilkington
Svensk Planglasförening

- Metaller och stål:
Se Byggmaterialindustrierna ovan...


2) Prod.utrustning / Anläggnings-
maskiner:
Maskinentreprenörerna


3) Energi- och miljöteknik, vatten-
försörjning:
SVEP
Svensk Ventilation
VVS-Fabrikanterna
Installatörsföretagen
Energi- och Miljötekniska Föreningen


4) Hissar och rulltrappor:
Hissförbundet


5) Datorer och IT:
Next tech
ESRI
Geoforum Sverige


Aktiemarknad:
JM
NCC
Peab
Skanska
Profilgruppen
Nobia
Sweco
WSP Global
Aktier inom Bygg & Konstruktion


Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
KPMG
Centigo


Teknisk konsultation:
Se ovan...


Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:
SCB


Marknadsföring och reklam / mässor:
Bomässor i Sverige

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:

- Samhällsbyggnad:
Chalmers
KTH
LTH
Luleå tekniska universitet
Fler utbildningsorter...
Arkitektutbildning...

- Samhällsplanering:
Stockholms universitet
Linköpings universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
Högskolan i Dalarna

- Demografi:
Stockholms universitet
Umeå universitet

- Geoinformatik:
KTH

- Projektstyrning m.m.:
Byggakademin

- Naturgeografi:
Lunds universitet
Stockholms universitet


Nätverk:
IQ Samhällsbyggnad
Viable Cities


Se också:
Geovetenskap....


Referenser:
Urban planning
Sustainable design


Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Byggföretagen

- Fack:
Byggnads

- Yrken:
Se vidare...

- Arbetsmiljö:
Galaxen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Elektronik, teleteknik, instrument:
CANT

Aktiemarknad:
Akelius Residential Property
Fabege
Fast. Balder
Heba
Wallenstam
Wihlborgs Fastigheter
Aktier inom Fastigheter


Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
KPMG
Propia
Ekan Management


- Juridisk konsultation / Anlita en
advokat:
Advokatsamfundet


Teknisk konsultation:
Se ovan...


- Marknads- och opinionsunder-
sökninga; statistik:
Mäklarstatistik
Valueguard
Värderingsdata
Fastighetsbarometern


- Marknadsföring och reklam / mässor:
Business arena

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
KTH
Mäklarutbildningar


Referenser:
Fastighetsrätt


Arbetsmarknad:
- Arbetsförmedling:
Fastighetsjobb

- Arbetsgivare:
Fastigo

- Yrken:
Se vidare...

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
- Cybersäkerhet:
Advenica


Aktiemarknad:
SAAB
Aktier inom Försvar


Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
PWC
Ernst & Young
KPMG


Teknisk konsultation:
Combitech
Afry
CAG Syntell
Rote


Marknadsföring och reklam / mässor:
AOC Europe

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Arms industry
Försvarsindustri
List of defense contractors

Materielförsörjningsstrategi för vår
gemensamma säkerhet

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Assa Abloy
Concejo
Troax Group
Aktier inom Säkerhetstjänster


Marknadsföring och reklam / mässor:
SKYDD
Sectech

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Lammhults Design Group


Marknadsföring och reklam / mässor:
Stockholm Furniture & Light Fair

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
IKEA

- Möbelformgivare:
Josef Frank
Alvar Aalto
Bruno Mathsson
Hans J. Wegner
Greta Magnusson-Grossman
Carl Malmsten
Paavo Tynell


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Söder Sportfiske
USWE Sports
Academy Sports and Outdoors
Columbia Sportswear
Nike
Topgolf Callaway Brands
Nautilus
XXL
Under Armour

Marknadsföring och reklam / mässor:
Jakt - Elmia Game Fair
Sportfiskemässan

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

1.8 Handel

(produktspecifik handel också del av resp.
 verksamhet ovan)

Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad - se ovan:
- Livsmedel...
- Kläder...
- Bilar...
- Sport- och fritidsprodukter...


Betalningstjänster e-handel:
Paypal
Klarna


Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
Ernst & Young
KPMG
Centigo


Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:
Global Powers of Retailing
Handelns utredningsinstitut


Marknadsföring och reklam / mässor:
EuroShop
Shoptalk Europe
Retail Technology - Stockholm / Kista

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Försäljning och handel...


Referenser:
Walmart


Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Svensk Handel

- Fack:
Handels
Unionen

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Generellt:
Se ovan...


Kapitalförsörjning:
AB Svensk Exportkredit


Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:

- Svensk utrikeshandelsstatistik:
Kommerskollegium
OEC / Sweden

- Internationell handelsstatistik:
OEC

- USA
- China
- Russia

- USA - China
- USA - Russia
- China - Russia

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
The World Trade Institute
Ekonomi - se ovan...


Referenser:
Schengensamarbetet
International trade

- Historia:
Trade (se också International
trade ovan)

Adam Smith (The Wealth of Nations)
East India Company
Svenska Ostindiska Companiet
Hansan
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
KPMG
Gartner
Zeb
Centigo
Propia

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
Ekonomi - se ovan...


Referenser:
Largest financial services
companies by revenue

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:

Företag som äger aktier i
andra bolag:
Aktier inom Investmentbolag

Kompetens & arbetskraft:

Aktiemarknad för företag inom:
- Utbildning:
AcadeMedia
Aktier inom Utbildning & Tjänster

- Arbetsmarknad:
ManpowerGroup
Pion Group
Ogunsen
Aktier inom Bemanning


Referenser:
Stock exchanges


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Handelsbanken
Nordea Bank
SEB
Swedbank
Avanza Bank Holding
Aktier inom Bank

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
- Banker:
Largest Banks in the World
Svenska affärsbanker

- Bankhistoria:
History of banking
Medici Bank


Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
BAO

- Fack:
Finansförbundet

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Management consulting:
McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
KPMG

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Aktuarie


Arbetsmarknad:
AFA
FAO
Forena

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Intrum
Aktier inom Konsumentkredit

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
Se Relationer till:, till höger.  
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Hälsorelaterade produkter...
Jordbruk och livsmedelsförsörjning...

Skog, massa och papper...
Kemi, plaster, gummi...
Mineraler, metaller, stål...

Verkstadsindustri...
Vägfordon...

Elektronik, Datorer och IT...
Elektronik...

Bygg- och anläggningsindustri...
Fastigheter...

Försvarsmatriel...

Detaljhandel...

Finans...
Försäkringar...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
MBA programs - se ovan...
Fler utbildningar...


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Fortnox

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Se vidare...


Referenser:
Accounting
Accounting scandals


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Juidisk konsultation åt aktörer
inom rubr. verksamheter:
Advokatsamfundet

Kompetens & arbetskraft:

Juidisk konsultation åt aktörer
inom rubr. verksamheter:
Advokatsamfundet


Utbildning juridik:
Lunds universitet
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Fler utbildningsorter...


Referenser:
Wikipedia - Law
Juridiska biblioteket
Bokus - juridik
Adlibris - juridik


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Hälsorelaterade produkter...
Vattenförsörjning...
Livsmedelsförsörjning...
Medicinsk teknik...

Råvaror och material...
Skog, massa och papper...
Kemi, plaster, gummi...
Mineraler, metaller, stål...

Transportmedel för väg...
Transportmedel för sjö...

Bygg- och fastighet...
Fastighet / byggnadsvård - Tyrens...


Aktiemarknad:
Sweco
Rejlers

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Marknadsföring och reklam:
IRM

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning statistik:
Stockholms universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet
Umeå universitet
Fler utbildningsorter...


Arbetsmarknad:

- Arbetsmarknadsstatistik:
SCB - Arbetsmarknad

- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Mässor:

Lantbruk...
Dryck...
Trädgård...

Skog...
Grafisk industri...

Avfall & återvinning...

Förpackningar...

Logistik...

El och belysning...

Bilar...
Järnväg...
Båtar...

Elektronik...
Datorer och IT...

Bygg och boende...
Fastigheter...

Säkerhet...

Möbler och belysning...

Sport och fritid...

Detaljhandel...

Antikviteter...

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Berghs
IHM Business school
Umeå universitet
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Göteborgs universitet
Fler utbildningar...


Referenser:
Marketing
Small business marketing
Social media marketing
CRM
History of marketing


Arbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Produkter & kapital:

Textil och konfektion:
Swedish Fashion Council


Internationell handel:
Datamyne
Import Genius
Panjiva

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Docere
Kairos Future
Wide narrow
Risk- och krishantering...


Referenser:
Competitive intelligence
The Comprehensive Guide to
SWOT AnalysisArbetsmarknad:
- Yrken:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
 - Produkter
   & kapital

Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson