Samband mellan 'Hälsa och miljö' och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Ledning

 
FN:
Sustainable development goals


Sverige:
Agenda 2030 och globala målen
för hållbar utveckling

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Socialdepartementet

Offentlig förvaltning:

Socialstyrelsen

Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys


Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering


Inspektionen för vård och
omsorg


Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sjukvård


Lagar och förordningar:
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientlag (2014:821)

Offentlig förvaltning:

FN:
WHO/ICD


USA:
NIH
FDA


Sverige.
Läkemedelsverket
E-hälsomyndigheten

Kommun / region:
Region Stockholm
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Annan region
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Arbetet med coronapandemin

Lagar och förordningar:
Smittskyddslag (2004:168)

Offentlig förvaltning:

FN:
WHO


USA:
CDC


EU:
Health security and infectious
diseases

ECDC


Sverige:
Folkhälsomyndigheten - smitt-
skydd och beredskap


Krisinformation.se


Se också:
Epizoosjukdomar...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Lag (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård


Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Tandvårdslag (1985:125)

Offentlig förvaltning:

Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket (TLV)

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
Public health - EUR-Lex


Sverige:
Folkhälsa

Alkohol, narkotika, dopning
och tobak


Spelpolitik

Offentlig förvaltning:

USA:
Public Health & Safety


EU:
Public health - European
CommissionSverige:
Folkhälsomyndigheten - Livsvillkor
och levnadsvanor


Kommun / region:
Region Stockholm
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Annan region
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Socialtjänst

Lagar och förordningar:
Socialtjänstlag (2001:453)
Kommunallag (2017:725)

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:

Alkohollag (2010:1622)

Narkotikastrafflag (1968:64)

Lag (1992:860) om kontroll av
narkotika


Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall


Lag (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga


Lag (1998:603) om verkställighet
av sluten ungdomsvård

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Statens institutionsstyrelse
Tullen / droger...

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Barnens rättigheter

Offentlig förvaltning:

FN:
UNICEF


Sverige:
Skolverket

Kommun - förskola:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Äldreomsorg


Lagar och förordningar:
Lag (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade

Offentlig förvaltning:

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun

Företag...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
Development and cooperation


Sverige:
Internationellt utvecklingssamarbete

Offentlig förvaltning:

EU:
European Civil Protection and
Humanitarian Aid OperationsSverige:
SIDA
FBA
Swedfund
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Regeringskansliets krishantering
Klimat- och näringslivsdepartementet

Offentlig förvaltning:

MSB
Krisinformation.se
Lantmäteriet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

En effektivare kommunal räddnings-
tjänst


Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor


Förordning (2003:789) om skydd
mot olyckor

Offentlig förvaltning:

Sverige:

- MSB:
Info om räddningstjänst
Beredskap mot kemikalieolyckor
Förstärkningsresurser vid skogsbrand

- Skogsstyrelsen:
Skogsbränder

- Regional nivå:
Länsstyrelsen Stockholm
Annan länsstyrelse


Kommun, t.ex.:
Storstockholms brandförsvar
Arvika räddningstjänst

Räddningstjänster i Sverige...

Karta kommunal räddningstjänst


Skydd mot olyckor och bränder
relaterat till energi och transporter:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

USA:
- Väder:
NOAA

- Beredskap inför naturkatastrofer:
FEMA
National Hurricane Center
USGS - Eartquake Hasardz Program
Natural Disasters: Be Informed


Sverige:
- Väder:
SMHI...

- Värmebölja:
SMHI
Folkhälsomyndigheten...

- Översvämning:
MSB

- Skred och ras:
SGI
SGU


Kommun, t ex:
- Arvika:
Snöröjning och sandning
Översvämningsarbete

- Annan kommun


Se vidare:
Räddningstjänster i Sverige...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

FN:
Kyoto Protocol


EU:
Environment and climate change


Sverige:
Klimatpolitik

Lagar och förordningar:
Klimatlag (2017:720)

Offentlig förvaltning:

FN:
IPCC
WMO - climate


USA:
EPA...


EU:
Copernicus


Sverige:
SMHI
Klimatanpassningsportalen

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Internationellt:
Internationella miljökonventioner


EU:
EU environmental policy


Sverige:
Miljö och klimat
Klimat- och näringslivsdepartementet

- Lagar och förordningar:
Miljöbalk (1998:808)

Offentlig förvaltning:

FN:
International Resource Panel


EU:
Environment
European environment agency


Sverige:
Sveriges miljömål
Naturvårdsverket
Jordbruksverket
Havs- och vattenmyndigheten

- Regional nivå:
Länsstyrelsen Stockholm
Annan länsstyrelse


Kommun:
SKR - Miljö, hälsa
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun

Miljöfordon...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

FN:
The Convention on Biological
DiversitySverige:

- Lagar och förordningar:
Lag (1994:1818) om åtgärder
beträffande djur och växter som
tillhör skyddade arter


Nationalparksförordning
(1987:938)


Skogsvårdslag...

Offentlig förvaltning:

FN:
IPBES
FAO


EU:
Nature and biodiversity


Sverige:
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Polarforskningssekretariatet

- Regional nivå:
Stockholms länsstyrelse
Annan länsstyrelse
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Djurskyddslag (2018:1192)

Djurskyddsförordning (2019:66)

Lag (2009:302) om verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård

Offentlig förvaltning:

Internationellt:
World Organisation for Animal
Health OIE)Sverige:
Statens veterinärmedicinska
anstalt.


Ansvarsnämnden för djurens
hälso- och sjukvård.


Jordbruksverket
- Distriktsveterinärerna

- Regional nivå:
Länsstyrelsen Stockholm
Annan länsstyrelse
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
REACH


Sverige:
Framtidens kemikaliekontroll

- Lagar och förordningar:
Lag (1985:426) om kemiska
produkter


Lag (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg


Förordning (2003:65) om nationella
utsläppstak för luftföroreningar


Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader

Offentlig förvaltning:

EU:
The EU Emissions Trading
System (EU ETS)Sverige:
Naturvårdsverket:
- Buller
- Luftföroreningar
- Andra föroreningar

Kemikalieinspektionen
Vattenmyndigheterna
Handel med utsläppsrätter

- Regional nivå:
Länsstyrelsen Stockholm
Annan länsstyrelse


Kommun:
- Stockholm:
Avloppsrening

- Göteborg:
Vatten och avlopp

- Malmö / VA Syd:
Avlopp och rening

- Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Avfallshierarkin
- Avfallstrappan

- Lagar och förordningar:
Avseende producentansvar m.m.

Avfallsförordning (2020:614)
Renhållningslag (1979:596)

Offentlig förvaltning:

EU:
Resource efficiency and recycling


Sverige:
Naturvårdsverket

- Regional nivå:
Länsstyrelsen Stockholm
Annan länsstyrelse


Kommun:
Avfall Sverige

- Stockholm:
Avfall och återvinning
Renhållning och städning

- Göteborg:
Avfall och återvinning
Renhållning och snöröjning

- Malmö:
Avfall och återvinning
Renhållning

- Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Försörjning
Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson