Samband mellan Hälsa och miljö och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Ledning

 

Politik:

FN:
Sustainable development goals

Sverige:
Agenda 2030 och globala målen
för hållbar utveckling

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Statlig nivå:
Folkhälsa och sjukvård
Socialdepartementet

Kommunal/regional nivå:
Lista regioner

Offentlig förvaltning:

Statlig nivå:
Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd


Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys


Inspektionen för vård och
omsorg


Statens beredning för medicinsk
utvärdering

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

FN:
WHO/ICD
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Offentlig förvaltning:

USA:
NIH
FDA

Sverige:
Läkemedelsverket
E-hälsomyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Lag (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Tandvårdslag (1985:125)

Offentlig förvaltning:

Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket (TLV)

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
Public health

Sverige:
Se ovan...

Offentlig förvaltning:

USA:
CDC

EU:
Public health
ECDC

Sverige:
Folkhälsomyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Regeringens arbete med
coronapandemin


Lagar:
Smittskyddslag (2004:168)

Offentlig förvaltning:

USA:
NIAID

Sverige:
Folkhälsomyndigheten - smitt-
skydd och beredskap


Krisinformation.se

Se också:
Bioteknik och läkemedel...
Epizooberedskap...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:

Alkohollag (2010:1622)

Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Matvanor, hälsa och miljö
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Socialtjänstlag (2001:453)
Kommunallag (2017:725)

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Barnens rättigheter

Offentlig förvaltning:

FN:
UNICEF

Sverige:
Skolverket

Kommun - förskola:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Lagar:
Lag (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade

Offentlig förvaltning:

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun

Företag...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Alkohol, narkotika, dopning
och tobak


Spelpolitik

Lagar:
- Alkohollag (2010:1622)
- Narkotikastrafflag (1968:64)
- Lag (1992:860) om kontroll av
  narkotika

- Lag (1988:870) om vård av
  missbrukare i vissa fall

- Se vidare Tullen/droger...

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Statens institutionsstyrelse

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
Development and cooperation

Sverige:
Internationellt utvecklings-
samarbete

Offentlig förvaltning:

EU:
Humanitarian aid and civil
protection


Sverige:
SIDA
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Regeringskansliets krishantering
Miljödepartementet

Offentlig förvaltning:

MSB
Lantmäteriet - geodata
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

En effektivare kommunal räddnings-
tjänst


Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor


Förordning (2003:789) om skydd
mot olyckor

Offentlig förvaltning:

Centrala myndigheter:
MSB:
- räddningstjänst
- beredskap mot kemikalieolyckor
- brandskydd
Skogsstyrelsen - brandskydd
Lantmäteriet - geodata

Lässtyrelse, t.ex.:
Länsstyrelsen Stockholm
Annan länsstyrelse

Kommun, t.ex.:
Storstockholms brandförsvar
Arvika räddningstjänst
Annan kommun
Karta kommunal räddningstjänst

Skydd mot olyckor och bränder
relaterat till energi och trans-
porter:
Se vidare...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

USA:
- Väder:
NOAA

- Beredskap inför natur-
  katastrofer:
FEMA
National Hurricane Center
USGS - Eartquake Hasardz
Program

Natural Disasters: Be Informed

Sverige:
- Väder:
SMHI...

Beredskap inför:

- Översvämning:
MSB

- Skred och ras:
SGI
SGU

- Värmebölja:
SMHI
Folkhälsomyndigheten

Kommun, t ex:
- Arvika:
Snöröjning och sandning
Översvämningsarbete
- Annan kommun

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

FN:
Kyoto Protocol

EU:
Environment and climate change

Sverige:
Klimatpolitik

Lagar:
Klimatlag (2017:720)

Offentlig förvaltning:

FN:
IPCC
WMO - climate

USA:
EPA...

Sverige:
SMHI
Klimatanpassningsportalen

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Internationellt:
Internationella miljökonventioner

EU:
EU environmental policy

Sverige:
Miljö och klimat

Lagar:
Miljöbalk (1998:808)

Offentlig förvaltning:

FN:
International Resource Panel

EU:
Environment
European environment agency

Sverige:
Sveriges miljömål
Naturvårdsverket
Jordbruksverket
Havs- och vattenmyndigheten

Kommun:
SKR - Miljö, hälsa
Miljöfordon Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

FN:
The Convention on Biological
Diversity


Sverige:
Lagar och förordningar:
Lag (1994:1818) om åtgärder
beträffande djur och växter som
tillhör skyddade arter


Nationalparksförordning
(1987:938)


Skogsvårdslag...

Offentlig förvaltning:

FN:
IPBES
FAO

EU:
Natura 2000

Sverige:
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Djurskyddslag (2018:1192)

Lag (2009:302) om verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård

Offentlig förvaltning:

Internationellt:
World Organisation for Animal
Health OIE)


Sverige:
Statens veterinärmedicinska
anstalt.


Ansvarsnämnden för djurens
hälso- och sjukvård.


Jordbruksverket

Regional nivå:
Djurskydd Stockholm
Djurskydd Värmland
Annan länsstyrelse
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
REACH

Sverige:
Framtidens kemikaliekontroll

Lagar och förordningar:
Lag (1985:426) om kemiska
produkter


Förordning (2003:65) om nationella
utsläppstak för luftföroreningar


Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader

Offentlig förvaltning:

EU:
The EU Emissions Trading
System (EU ETS)


Sverige:
Kemikalieinspektionen
Vattenmyndigheterna
Handel med utsläppsrätter
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Avfallshierarkin

Wikipedia - Avfallstrappan

Lagar och förordningar:
Avseende producentansvar m.m.

Avfallsförordning (2020:614)
Renhållningslag (1979:596)

Offentlig förvaltning:

EU:
Resource efficiency and
recycling


Sverige:
Naturvårdsverket

Kommunal nivå:
Avfall Sverige
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Försörjning
Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson