Samband mellan Säkerhet och rättsväsende och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Säkerhet och rättsväsende
Ledning

 
Sverige:
Grundlagar...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Över-/internationell nivå:

FN:
- Charter of the United Nations
- UN Security Council

EU:
- CFSP
  - CSDP


Nationell nivå:

USA:
- U.S. Department of State

Sverige:
- Utrikes- och säkerhetspolitik
- Utrikesdepartementet

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
OSCE


Nationell nivå / Underrättelse-
verksamhet:

- USA:
   CIA
   NRO (spionsatelliter)
   NSA...

- UK:
   MI6 Secret Intellegence service
   GCHQ...

- Annat land:
   List of intelligence agencies...

- Sverige:
   MUST...
   SÄPO...
   FRA...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Försvarsbeslut:
Totalförsvaret 2021-2025


Lagar och förordningar:

Lag (1992:1403) om totalförsvar
och höjd beredskapFörordning (1995:238) om total-
försvarspliktLag (1988:97) om förfarandet
hos kommunerna, förvaltnings-
myndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.Lag (1982:1004) om skyldighet
för näringsidkare, arbetsmarknads-
organisationer m.fl. att delta
i totalförsvarsplaneringen

Offentlig förvaltning:

Myndigheten för totalförsvarsanalys
FOI...
Plikt- och prövningsverket...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

USA:
U.S. Department of Defence


Ryssland:
Ministry of Defence of the Russian
FederationSverige:
Militärt försvar
Försvarsdepartementet


Lagar och förordningar:
Förordning (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
NATO
AUKUS...
The Quad...
Nordefco


Nationell nivå:
- USA:
DIA
U.S. Air Force
U.S. Space Force
U.S. Army
U.S. Marines
U.S. Navy


- Sverige:
Försvarsmakten
MUST
FMV...
Fortifikationsverket...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:

Civilt försvar


Regeringen ökar medlen till regionerna
för hälso- och sjukvårdens arbete med
civilt försvar.- Lagar och förordningar:

Lag (1994:1720) om civilt försvar


Förordning (2022:524) om statliga
myndigheters beredskapLag (2006:544) om kommuners och
regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskapRansoneringslag (1978:268)

Förfogandelag (1978:262)

Prisregleringslag (1989:978)


Lag (1992:1402) om undanförsel
och förstöringFörordning (1982:517) om beredskaps-
ersättning, beredskapslån och
beredskapsgarantiLag (1976:295) om skyldighet för
näringsidkare att medverka vid
lagring för försörjningsberedskapFörordning (1992:390) om förbere-
delser för leverans av varor och
tjänsterSe vidare:
Säkerhetsskydd nedan...

Offentlig förvaltning:

Sverige:
MSB - om totalförsvar och civilt
försvar

Krisinformation.se
Psykologiskt försvar...

- Regional nivå:
Länsstyrelsen Stockholm - Civilt försvar
Annan länsstyrelse


Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun


Myndigheter med ansvar för:

A. Försörjningsberedskap:

- Vatten och livsmedel:
Livsmedelsverket

- Jordbruksprodukter:
Jordbruksverket

- Läkemedel:
Läkemedelsverket

- Kapital / Finansiella tjänster:
Finansinspektionen

- Utrikeshandel:
Kommerskollegium


B. IT-säkerhet, energi och transporter:
Se vidare...


C. Icke-antagonistiska hot:
Hälso- och sjukvård...
Smittsamma sjukdomar...
Olyckor och bränder...
Väder och andra naturpåfrestningar...
Klimatförändringar...
Miljöhot...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Regeringskansliets krishantering


- Lagar och förordningar:
Säkerhetsskyddslag (2018:585)
Säkerhetsskyddsförordning (2021:955)

Offentlig förvaltning:

Krisinformation.se
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

USA:
The national counterterrorism center


EU:
EU's response to the terrorist threat


Sverige:
Bekämpning av terrorism
Skärpta regler mot penningtvätt


- Lagar och förordningar:
Terroristbrottslag (2022:666)

Lag (2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av
terrorism


Skyddslag (2010:305)

Lag (2006:343) om Försvarsmaktens
stöd till polisen vid terrorismbekämp-
ning

Offentlig förvaltning:

Counter terrorism:

Över-/internationell nivå:
NATO
Interpol
EU


Nationell nivå:
- USA:
FBI

- UK:
MI5

- Ryssland:
FSB...

- Sverige:
SÄPO
- NCT
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
The EU fight against organised
crimeSverige:
Informationsutbyte vid samverkan
mot organiserad brottslighet


- Lagar och förordningar:
Se Brottsbalken m.m. nedan...

Offentlig förvaltning:

FN:
UNODC


EU:
Organised Crime and Human
TraffickingSverige:
Polisens arbete mot organiserad
brottslighet

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

  - Skydd mot störningar i tele-/dator-
    kommunikationer, energi- och trans-
    portsystem

Politiska beslut:

EU:
NIS Directive
EPCIP


Sverige:
Informationssäkerhet för samhälls-
viktiga och digitala tjänster


- Lagar och förordningar:
Lag (2018:1174) om informations-
säkerhet för samhällsviktiga och
digitala tjänster


Lag (2012:806) om beredskaps-
lagring av olja

Offentlig förvaltning:

Informations- / IT- / Cyber-
säkerhet:

USA:
CISA

EU:
ENISA
ECCC


Sverige:
MSB - Informationssäkerhet, cyber-
säkerhet och säkra kommunikationer


CERT

FRA - Cyberförsvar

Teracom - Säkra nät

Nationella telesamverkans-
gruppen (NTSG)


PTS - KrisberedskapEnergi- & transportsäkerhet:

1. Energisäkerhet:

Globalt:
USA - Energy Security
USA / SPR
IEA
EU - Energy Security

- Rymdväder / Solstormar:
USA - NOAA
UK - The Met Office


Sverige:
Trygg energiförsörjning
Beredskapslagring av olja
Elberedskap
FOI...

- Rymdväder / Solstormar:
MSB
SMHI


2. Transportsäkerhet:

Globalt:
USA - TSA

Sverige:
Trafik generellt
Sjöfart
Luftfartsskydd


Se vidare (1 + 2)
Skydd mot olyckor och bränder...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
Lägesrapport om åtgärdsplan mot
desinformationSverige:
Inrättande av Myndigheten för
psykologiskt försvar

Offentlig förvaltning:

Myndigheten för psykologiskt försvar
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

USA:
Department of Homeland Security

Offentlig förvaltning:

EU / yttre gränsskydd:
Schengen, Borders and Visas
Frontex
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Internationellt:
WCO


EU:
Police and customs cooperation


Sverige:
Finansdepartementet

- Lagar och förordningar:
Lagar och regler som styr Tullverkets
verksamhet


Lag (2000:1225) om straff för
smuggling

Offentlig förvaltning:

Tullverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Justitiedepartementet

- Lagar och förordningar:
Förordning (2007:853) med
instruktion för Kustbevakningen

Offentlig förvaltning:

USA:
U.S. Cost Guard


Sverige:
Kustbevakningen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
Justice, freedom and security


Sverige:
Rättsväsendet
Justitiedepartementet

Lagar:
- Brottsbalk (1962:700)
- Narkotikastrafflag (1968:64)
- Skattebrottslag (1971:69)
- Bidragsbrottslag (2007:612)
- Lag (1951:649) om straff för
  vissa trafikbrott

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Brottsförebyggande rådet
- CVE

Rättsmedicinalverket...


Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:

Polislag (1984:387)

Förordning (2014:1102) med
instruktion för Polismyndigheten

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
Interpol
Europol
OLAF


Sverige:
Polisen
Polismyndighetens organisation
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Förordning (2015:743) med instruk-
tion för Åklagarmyndigheten


Förordning (2015:744) med instruk-
tion för Ekobrottsmyndigheten

Offentlig förvaltning:

Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Rättegångsbalk (1942:740)
Andra lagregler om advokater
Rättshjälpslag (1996:1619)

Offentlig förvaltning:

Rättshjälpsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar:
Rättegångsbalk (1942:740)
Lag (1996:242) om domstolsärenden

Offentlig förvaltning:

Domstolsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Förordning (2007:1172) med instruk-
tion för Kriminalvården


Strafftidslag (2018:1251)

Offentlig förvaltning:

Kriminalvården
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Förordning (2007:1171) med instruk-
tion för Brottsoffermyndigheten

Offentlig förvaltning:

Brottsoffermyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar:
Lag (1974:191) om bevaknings-
företag


Kamerabevakningslag (2018:1200)

Offentlig förvaltning:

Länsstyrelse:
Länsstyrelsen Stockholm
Annan länsstyrelse
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

FN:
The universal declaration of human
rights


DRIP

ILO 169


Europa:
European convention on human
rightsSverige:
Grundläggande fri- och rättigheter

Fakta om mänskliga rättigheter

Lag (2021:642) om Institutet för
mänskliga rättigheter


Lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk


En stärkt minoritetspolitik

Offentlig förvaltning:

EU:
European Court of Human Rights


Sverige:
Institutet för mänskliga rättigheter
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
GDPR Portal


Sverige:
Lag (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning

Offentlig förvaltning:

Integritetsskyddsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Unicef:
Convention on the Rights of the Child


Sverige:
Jämtälldhetspolitik
Diskrimineringslag (2008:567)

Offentlig förvaltning:

Barnombudsmannen (BO)
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Nämnden mot diskriminering
Jämställdhetsmyndigheten (DO)
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Migration och asyl

Integrationspolitik för 2000-talet

Uppdrag avseende prostitution
och människohandel


Utlänningslag (2005:716)

Offentlig förvaltning:

FN / internationellt:
The UN Refugee agency
UNODC
Interpol
IOM


EU:
Migration and Home Affairs


Sverige:
Migrationsverket
Informationssverige.se
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Säkerhet och
   rättsväsende

Försörjning
Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson