Samband mellan Säkerhet och rättsväsende och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Säkerhet och rättsväsende
Ledning

 

Politik:

Sverige:
Grundlagar...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Över-/internationell nivå:
FN:
- Charter of the United Nations
- UN Security Council

EU:
- CFSP
  - CSDP

Nationell nivå:
Sverige:
- Nationell säkerhetsstrategi
- Utrikes- och säkerhetspolitik
- Utrikesdepartementet

USA:
- U.S. Department of State

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
OSCE

EU:
EDF

Nationell nivå / Underrättelse-
verksamhet:
- Sverige:
   MUST...
   SÄPO...
   FRA...

- USA:
   CIA
   NRO (spionsatelliter)
   NSA...

- UK:
   MI6 Secret Intellegence service
   GCHQ...

- Annat land:
   List of intelligence agencies...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Försvarsbeslutet:
Totalförsvarsproposition 2021-2025:
inriktning av Sveriges försvarspolitik


Lagar och förordningar:
Lag (1992:1403) om totalförsvar
och höjd beredskap


Ransoneringslag (1978:268)
Förfogandelag (1978:262)

Offentlig förvaltning:

FOI...
Plikt- och prövningsverket...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

USA:
U.S. Department of Defence

Ryssland:
Ministry of Defence of the Russian
Federation


Sverige:
Militärt försvar
Försvarsdepartementet

Lagar och förordningar:
Förordning (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
NATO
AUKUS...
The Quad...
EU/EDA
EU/PESCO
Nordefco

Nationell nivå:
- USA:
DIA
U.S. Air Force
U.S. Space Force
U.S. Army
U.S. Marines
U.S. Navy

- Sverige:
Försvarsmakten
MUST
FMV...
Fortifikationsverket...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Civilt försvar

Lagar och förordningar:
Lag (1994:1720) om civilt försvar

Förordning (2017:870) om läns-
styrelsernas krisberedskap och
uppgifter vid höjd beredskap


Lag (2006:544) om kommuners och
regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap

Offentlig förvaltning:

Sverige - centrala myndigheter:
MSB - om totalförsvar och civilt
försvar

Psykologiskt försvar...

Myndigheter försörjningsberedskap:
- Vatten och livsmedel:
Livsmedelsverket - vatten
Livsmedelsverket - livsmedel
Jordbruksverket

- Läkemedel:
Läkemedelsverket

- Finanser:
Finansinspektionen

- Utrikeshandel:
Kommerskollegium
"Glöm inte utrikeshandel i pånyttfött
totalförsvar"


Myndigheter IT-säkerhet, energi
och transporter:
Se vidare...

Länsstyrelse:
Stockholms län / Civilt försvar
Annan länsstyrelse

Kommun:
Stockholms stad / Säkerhetsarbete
och krisberedskap

Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Regeringskansliets krishantering

Offentlig förvaltning:

Se också skydd mot
"icke-antagonistiska" hot:
Smittsamma sjukdomar...
Olyckor och naturkatastrofer...
Klimatförändringar...
Miljöhot...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

USA:
The national counterterrorism center

EU:
EU's response to the terrorist threat

Sverige:
Bekämpning av terrorism

Bekämpn. av penningtvätt och
terrorismfinansiering


Lagar och förordningar:
Lag (2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av
terrorism


Skyddslag (2010:305)

Lag (2006:343) om Försvarsmaktens
stöd till polisen vid terrorismbekämp-
ning

Offentlig förvaltning:

Counter terrorism:

- Över-/internationell nivå:
NATO
Interpol
EU

- USA:
FBI

- UK:
MI5

- Ryssland:
FSB...

- Sverige:
SÄPO
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
The EU fight against organised
crime


Sverige:
Informationsutbyte vid samverkan
mot organiserad brottslighet

Offentlig förvaltning:

EU:
Organised Crime & Human
Trafficking


Sverige:
Polisens arbete mot organiserad
brottslighet

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

  - Skydd mot störningar i tele-/dator-
    kommunikationer, energi- och trans-
    portsystem

Politik:

EU:
NIS Directive

Sverige:
Informationssäkerhet för samhälls-
viktiga och digitala tjänster


Lagar och förordningar:
Lag (2018:1174) om informations-
säkerhet för samhällsviktiga och
digitala tjänster

Offentlig förvaltning:

USA:
CISA

Sverige:
Informationssäkerhet...
Energiberedskap...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
Lägesrapport om åtgärdsplan mot
desinformation


Sverige:
Inrättande av Myndigheten för
psykologiskt försvar

Offentlig förvaltning:

Myndigheten för psykologiskt försvar
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

EU/yttre gränsskydd:
Schengen, Borders & Visas
Frontex
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
Police and customs cooperation

Sverige:
Finansdepartementet

Lagar och förordningar:
Lagar och regler som styr Tullverkets
verksamhet


Lag (2000:1225) om straff för
smuggling

Offentlig förvaltning:

Tullverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

USA:
Department of Homeland Security

Sverige:
Justitiedepartementet

- Lagar och förordningar:
Förordning (2007:853) med
instruktion för Kustbevakningen

Offentlig förvaltning:

USA:
U.S. Cost Guard

Sverige:
Kustbevakningen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
Justice, freedom and security

Sverige:
Rättsväsendet
Justitiedepartementet

Lagar:
- Brottsbalk (1962:700)
- Narkotikastrafflag (1968:64)
- Skattebrottslag (1971:69)
- Bidragsbrottslag (2007:612)
- Lag (1951:649) om straff för
  vissa trafikbrott

Offentlig förvaltning:

Brottsförebyggande rådet
CVE
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Polislag (1984:387)
Förordning (2014:1102) med
instruktion för Polismyndigheten

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
Interpol
Europol
OLAF

Sverige:
Polisen
Polismyndighetens organisation
NFC
Rättsmedicinalverket

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Förordning (2015:743) med instruk-
tion för Åklagarmyndigheten


Förordning (2015:744) med instruk-
tion för Ekobrottsmyndigheten

Offentlig förvaltning:

Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Rättegångsbalk (1942:740)
Andra lagregler om advokater

Offentlig förvaltning:

Rättshjälpsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Rättegångsbalk (1942:740)
Lag (1996:242) om domstolsärenden

Offentlig förvaltning:

FN/internationellt:
The International Court of
Justice (ICJ)


The International Criminal
Court (ICC)


EU:
Domstolar i Europa

Sverige:
Domstolsverket
Hitta domstol
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Förordning (2007:1172) med instruk-
tion för Kriminalvården


Strafftidslag (2018:1251)

Offentlig förvaltning:

Kriminalvården
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar:
Förordning (2007:1171) med instruk-
tion för Brottsoffermyndigheten

Offentlig förvaltning:

Brottsoffermyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:
Lag (1974:191) om bevaknings-
företag


Kamerabevakningslag (2018:1200)

Offentlig förvaltning:

Länsstyrelse:
Länsstyrelsen Stockholm
Annan länsstyrelse
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

FN:
The universal declaration of human
rights


Europa:
European convention on human
rights


Sverige:
Grundläggande fri- och rättigheter
Mänskliga rättigheter

Offentlig förvaltning:

EU:
European Court of Human Rights
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

EU:
GDPR Portal

Sverige:
Ny dataskyddslag

Lag (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning

Offentlig förvaltning:

Integritetsskyddsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Unicef:
Convention on the Rights of the Child

Sverige:
Jämtälldhetspolitik
Diskrimineringslag (2008:567)

Offentlig förvaltning:

Barnombudsmannen (BO)
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Migration och asyl
Integrationspolitik för 2000-talet
Handlingsplan mot prostitution
och människohandel

Utlänningslag (2005:716)

Offentlig förvaltning:

FN/internationellt:
The UN Refugee agency
UNODC
Interpol
IOM

EU:
Migration and Home Affairs

Sverige:
Migrationsverket
Informationssverige.se
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Säkerhet och
   rättsväsende

Försörjning
Nät
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson