Samband mellan Privatliv & identiteter och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Nät   Kultur
Orelaterat:  Privatliv och identiteter
Ledning

 
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar avseende:

- Familj:
Familjerätt
Abortlag (1974:595)

- Hem:
Fastighets- & hyresrätt

- Ekonomi och konsumtion:
Konsumentjuridik
Skatterätt

- Migration:
Migrationsrätt


Riksdagsval:
Val till riksdagen
Partisympatier...

Kommunal- och regionval:
Information från SKR

Offentlig förvaltning:

EU:
Family
Residence formalities
Consumers

Sverige:
- Familj och hem:
Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd (MFoF)

Barnombudsmannen
Boverket
SCB:
- Hushållens boende
- Boende, byggande och
  bebyggelse

- Befolkningsstatisstik
Demografisk utveckling...

- Ekonomi och konsumtion:
Arbetsförmedlingen...
Försäkringskassan
- Föräldraledighet och föräldra-
  penning

- Vård av barn
Skatteverket
- Boupptäckning och arvsskifte
- Rot- och rutavdrag
SPV
Pensionsmyndigheten
AP-fonderna...
Min pension
SCB - Konsumentprisindex (KPI)
Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden
Konsumentombudsmannen

- Migration:
Migrationsverket

Kommunal nivå:
- Stockholm stad:
Förskola
Stöd och familj
Bygga, bo och leva hållbart

- Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Lagar:

Jaktlag (1987:259)
Fiskelag (1993:787)

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Länsstyrelsen Uppsala
Annan länsstyrelse

Naturkartan.se / Vandring m.m.

Kommunal nivå:
- Stockholm stad:
Motionera, simma och träna
Parker och natur
Hellasgården

- Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Kommunal nivå:
- Stockholm stad:
Konst och kultur

- Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Kommunal nivå:
- Stockholm stad:
Trafik och gator

- Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Politiska partier:
Partier i Sveriges Riksdag...
Svenska småpartier...

"Tankesmedjor", stiftelser m.fl.
opinionsbildare:
SNS
Timbro
Tankesmedjan Tiden
Den Nya Välfärden
Arena Idé
Frivärld
Cogito
Tällberg Foundation

Offentlig förvaltning:

Stat:
Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor


Kommunal nivå:
- Stockholm stad:
Föreningsservice

- Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Regeringsuppdrag åt myndigheter
att kartlägga bidragsbrott


Migrations- och integrations-
politik...


Brottsbekämpningspolitik...

Offentlig förvaltning:

Brå:
Skjutningar i kriminella miljöer...

Isf och Brå:
Bidragsbrott och skattebrott...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

FN:s deklaration resp. ILO:s
konvention avseende
Ursprungsbefolkningars
rättigheter...


EU:
Culture

Sverige:
Kulturpolitik
Kulturdepartementet

Lagar avseende:

- Språk:
Språklag (2009:600)
Lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk


- Historia och kulturarv:
Museilag (2017:563)
Kulturmiljölag (1988:950)

Offentlig förvaltning:

FN:
UNESCO
World Heritage List

EU:
Multilingualism
Cultural heritage

Sverige:
Svenskt kulturarv
Swedish culture and traditions

Statliga myndigheter:
Institutet för språk och folk-
minnen

Länsstyrelsen i Stockholm
Sametinget
Riksantikvarieämbetet    
Riksarkivet
Statens Musikverk
Statens fastighetsverk
Kulturrådet
Historiska museet
Världskulturmuseerna
Nordiska museet...
Statens maritima och transport-
historiska museer...

Statens försvarshistoriska
museer...

Konstmuseer...

Språkvårdsgruppen

Kommun:
- Stockholm:
Museer i Stockholm

Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Politik:

Regeringen:
Kulturdepartementet

Lagar avseende:

Trossamfund:
Lag (1998:1593) om trossamfund

Begravningsväsendet:
Begravningslag (1990:1144)

Offentlig förvaltning:

Stat:
Myndigheten för stöd till
trossamfund


Kommun:
Begravningsplatser och kyrko-
gårdar i:

- Stockholm
- Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Nät
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
Nät
Kultur
 - Privatliv &
   identiteter


Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson