Samband mellan 'Kompetens- & arbetskraftförsörjning' och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Försörjning   Kultur   Nät
Orelaterat:  Kompetens och arbetskraft
Ledning

 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Politik avseende aktuella skolor:
Barn- och ungdomsutbildning


Lagar och förordningar:
Skollag (2010:800)
Gymnasieförordning (2010:2039)


Utbildning avseende bl.a. politik:
Samhällsvetenskapsprogrammet

- Referenser:
SO-rummet - samhällskunskap

Offentlig förvaltning:

FN:
UNESCO


Sverige:
Skolverket
Skolforskningsinstitutet
Skolinspektionen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Politik avseende utbildning och
forskning:
Högskola och forskning


Lagar och förordningar:
Högskolelag (1992:1434)


Utbildning och forskning med koppling
till ledning och politiska beslut:

a) Statsvetenskap:

- USA:
Harvard Kennedy School

- UK:
Oxford Blavatnik School of Government

- Sverige:
Göteborgs Universitet
Stockholms Universitet
Lunds Universitet
Uppsala Universitet
Karlstads Universitet

Statsvetenskapliga förbundet
Statsvetenskaplig tidskrift

Referenser Se nedan...


b) Nationalekonomi:

- USA:
Harvard University

- UK:
London School of Economics

- Sverige:
Uppsala Universitet
Stockholms Universitet
Lunds universitet
Umeå Universitet
Nationalekonomiska föreningen
Beijer Institute...

Referenser Se nedan...


c) Historia:

- Sverige:
Lunds Universitet
Stockholms Universitet
Uppsala Universitet
Göteborgs Universitet
Umeå Universitet
Fler utbildningar

Referenser Se nedan...


Se vidare:
Antropologi...
Filosofi...
Juridik...

Offentlig förvaltning:

Förvaltning avseende utbildning:
UKÄ
Universitets- och högskolerådet
CSN


Utbildning avseende förvaltning:
Förvaltningshögskolan
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Yrkeshögskolan
Vuxenutbildning
Folkbildning


Lagar och förordningar:

Lag (2009:128) om yrkeshögskolan

Förordning (2011:1108) om
vuxenutbildning


Förordning (2015:218) om
statsbidrag till folkbildningen

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Myndigheten för yrkeshögskolan


Kommunal vuxenutbildning:
Stockholms stad
Göteborgs stad
Malmö stad
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
Research & innovation


Sverige:

- Politik om forskning:
Högskola, forskning och rymd

Lagar och förordningar:
Lag (2019:504) om ansvar för god
forskningssed och prövning av
oredlighet i forskning


Lag (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor- Forskning om politik:
Utrikespolitiska institutet

Se vidare universitet och
högskolor ovan...

Offentlig förvaltning:

EU:
Research and innovation
Horizon Europe


Sverige:

- Forskningsfinansierande
myndigheter:
Vetenskapsrådet
Vinnova
Energimyndigheten
Formas
Forte
Rymdstyrelsen
SFF


- Regional utveckling:
Region Stockholm
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Annan region


Forskning avseende offentlig
förvaltning:
SNS
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Politik på över-/internationell nivå:
European Union - Britannica
United Nations - Britannica


Politikrelaterade ämnen:

- Statsvetenskap:
Political science - Wikipedia


- Nationalekonomi:
Economics - Britannica
Economics - Wikipedia
Se vidare Econometrica...


- Historia:
World History Encyclopedia
History and culture - ThoughtCo.com
Sveriges historia - Wikipedia

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Bibliotekslag (2013:801)


Bokhandlar/Litteratur om Politiska
beslut:
Politik & statsskick

Offentlig förvaltning:

Nationalbibliotek i andra
länder:
Se vidare...


Sverige:
Nationella bibliotek...
Kommunala bibliotek...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

EU:
Employment and social affairs


Sverige:
Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsdepartementet

Offentlig förvaltning:

FN:
ILO


EU:
Employment, social affairs
and inclusionSverige:
Den svenska ILO-kommitten
Svenska ESF-rådet
IFAU
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät
 
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Offentlig förvaltning:

EU:
Jobba i Europa...


Sverige:
Verksamt.se
Trygghetsstiftelsen
Arbetsförmedlingen - a-kassa
Inspektionen för arbetslöshets-
försäkringen, IAF

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar:
Lag (1993:440) om privat arbets-
förmedling

Offentlig förvaltning:

Arbetsförmedlingen...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Anställningsvillkor i bemanningsföretag

Lagar:
Lag (2012:854) om uthyrning av
arbetstagare

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Arbetsrätt och arbetsmiljö
En moderniserad arbetsrätt


Lagar:
Lagar inom arbetsrätten

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Svenskt Näringsliv - arbetsmark-
nadspolitik

Offentlig förvaltning:

Arbetsgivarverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

LO - arbetsmarknadspolitik

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar:
Lag (1976:580) om medbestämmande
i arbetslivet


Lag (1982:80) om anställningsskydd

Offentlig förvaltning:

Medlingsinstitutet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar:

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetstidslag (1982:673)

Offentlig förvaltning:

EU:
Labour law


Sverige:
Arbetsmiljöverket
Myndigheten för arbetsmiljö-
kunskap

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

- Lagar och förordningar:
Se mer generella lagar för företag...

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Management consulting för
offentlig sektor:

McKinsey & Company
BCG
Bain & Company
Accenture
Deloitte
PWC
Ernst & Young
KPMG
Centigo
Ekan Management
Canea
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Revisionslag (1999:1079)
Revisorslag (2001:883)

Remissvar:
FAR
Srf konsulterna

Offentlig förvaltning:

Revisorsinspektionen
Bokföringsnämnden
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Lagar och förordningar:
Rättegångsbalk (1942:740)

Remissvar:
Advokatsamfundet

Offentlig förvaltning:

Juidisk konsultation avseende
offentlig förvaltning.

Advokatsamfundet - anlita
en advokat

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Samhällsplanering...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

KANTAR SIFO
Svt - väljarbarometern
SCB - partisympatier

Offentlig förvaltning:

EU:
Eurobarometer - Public opinion

Sverige:
Statistiska Centralbyrån
Valmyndigheten

Statistiska undersökningar:
SCB - Offentlig ekonomi
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Sverige:
Marknadsföringslag (2008:486)

Offentlig förvaltning:

Svenska institutet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Politiska beslut:

Offentlig förvaltning:

Trender och omvärldsanalyser:

- Kommun:
Helsingborg
Uppsala
Karlskrona
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Försörjning
  - Kultur
  - Nät

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Försörjning
 - Kompetens &
   arbetskraft

Kultur
Nät

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson