Fullständig struktur


 Kultur               Nät              Försörjning              Ledning             Skydd


KULTUR

Upp

Media och kommunikation              

Privatliv och identiteter

1. Media
     - Radio och TV
     - Nyhetsbyråer och tidningar
     - Sociala medier
2. Underhållning
     - Musik, teater och annan scenkonst
     - Film
     - Datorspel
     - Sport och spelverksamhet
3. Konst och litteratur
     - Bildkonst och fotografi
     - Design och arkitektur
     - Författarskap och bokutgivning

1. Privatliv
     - Familj och boende
     - Privatekonomi och konsumtion
     - Fritid, rekreation och nöjen
2. Identiteter
     - Ideell verksamhet
     - Religion och kyrka
     - Historia och kulturarv; seder


NÄT

Upp

Tele-/datorkom & post

Energi och transporter

1. Telefoni
     - Hemtelefoni
     - Mobiltelefoni
2. Radiokommunikation
     - Rundradio och TV
     - Annan radiokommunikation
3. Datorkommunikation
   (via Internet eller annat datornätverk)
     - Internetuppkoppling
     - Söktjänster
4. Post

Energi:
1. El
     - Vattenkraft
     - Kärnkraft
     - Vindkraft, solenergi, vågenergi
2. Bränslen och drivmedel
     - Olja, naturgas, kol
     - Biobränslen

Transporter och relaterade tjänster:
1. Transporter och logistik
    A. Vägtransporter
         - Person/godstransporter
         - Vägnät
    B. Järnväg (även annan spårbunden
        trafik)

         - Person/godstransporter
         - Järnvägsnät
    C. Sjöfart
         - Person/godstransporter
         - Hamnar och farleder
    D. Flyg
         - Person/godstransporter
         - Flygplatser
    E. Materialhantering och lagring
2. Turism
     - Resor och boende
     - Upplevelser, sevärdheter, evenemang
       


FÖRSÖRJNING

Upp

Kompetens och arbetskraft

Produkter och kapital

1. Kompetensförsörjning
     A. Utbildning
         - Förskola, grundskola och gymnasium
         - Universitet och högskola
         - Annan utbildning
     B. Forskning och utveckling
     C. Referenstjänster
         - Produktion av uppslagsverk, fack-
           litteratur, forskningsrapporter etc.

         - Förvaring och utlåning/försäljning
           av böcker och dokument

2. Arbetsmarknad
     A. Personalförsörjning
         - Arbetssökande / arbetslös
         - Arbetsförmedlare
         - Rekryterings-/bemanningsföretag
     B. Arbetsrätt och arbetsmiljö
         - Arbetsgivare
         - Arbetstagare
         - Medbestämmande, anställnings-
           skydd och löner

         - Arbetsmiljö och arbetstid

1. Produktion och handel
1.1 Hälsorelaterade produkter
     - Vattenförsörjning
     - Jordbruk, fiske, livsmedel
     - Bioteknik & läkemedel
     - Medicinsk teknik
1.2 Råvaror och material
     - Skog, trä, papper
     - Textil, kläder, skor och accessoarer
     - Kemi, plaster, gummi
     - Mineral, metaller, stål
1.3 Hjälpmedel för produktion och
      distribution

     - Utrustning, maskiner, verktyg
     - Förpackningar och förpacknings-
       system

     - Transportmedel och -teknik
     - Energi- och miljöteknik
1.4 Hjälpmedel för databehandling
      och kommunikation

     - Elektronik, teleteknik, instrument
     - Datorer och IT
1.5 Försvars- och säkerhetsprodukter
     - Försvarsmateriel
     - Säkerhetsprodukter
1.6 Hem- och fritidsprodukter
1.7 Bygg och fastighet
     - Bygg- och anläggningsindustri
     - Fastighetstjänster
1.8 Handel
     - Parti- och detaljhandel
     - Internationell handel
2. Kapitalförsörjning
     - Aktiemarknad
     - Kredit- och valutamarknad
     - Försäkringsverksamhet
     - Kreditupplysning och inkasso
3. Stödfunktioner
     - Managementkonsulttjänster
     - Redovisning och revision;
       ekonomisk rådgivning

     - Juridisk konsultation
     - Bevakning
     - Marknads- och opinionsundersökningar;
       statistik

     - Marknadsföring och reklam
     - Omvärldsbevakning & -analys;
        risk management


LEDNING

Upp

Politiska beslut

Offentlig förvaltning

1. Över-/ internationell nivå
    - EU
    - Annan organisation
2. Statlig nivå
    - Sverige
    - Annat land
3. Kommunal nivå
    - Kommun/ landsting i Sverige
    - Regional/lokal nivå i annat land

1. Över-/ internationell nivå
    - EU
    - Annan organisation
2. Statlig nivå
    - Sverige
    - Annat land
3. Kommunal nivå
    - Kommun/ landsting i Sverige
    - Regional/lokal nivå i annat land

SKYDD

Upp

Fri- och rättigheter

Hälsa och miljö

1. Nationell säkerhet                
    A. Skydd mot militära hot
       (Totalförsvar)

         - Militärt försvar
         - Civilt försvar
    B. Skydd mot icke-militära hot
         - Bekämpning av brott mot rikets
           säkerhet och terrorismbekämpning

         - Skydd mot störningar i tele-/dator-
           kommunikationer, energiförsörjning
           eller transporter

         - Skydd mot störningar i försörjningen
           av strategiska produkter eller kapital

         - Skydd mot desinformations-
           operationer, syftande till att skapa
           splittring och instabilitet i samhället

         - Skydd mot allvarligare olyckor, bränder
           naturkatastrofer eller klimatförändringar

         - Skydd mot epidemier/pandemier
2. Gränsskydd
         - Tullar
         - Kustbevakning
3. Brottsbekämpning
         - Polis
         - Åklagare
         - Domstolar
         - Kriminalvård
         - Stöd åt brottsoffer
4. Skydd av mänskliga rättigheter
         - Skydd av personlig integritet
         - Skydd mot diskriminering
         - Migrations- och flyktingfrågor;
           bekämpning av människohandel


1. Vård och omsorg
1.1 Hälso- och sjukvård
     - Primärvård, specialistvård, akut-
       sjukvård

     - Psykiatri och psykologi
     - Tandvård
1.2 Folkhälsa
     - Skydd mot smittsamma sjukdomar
     - Åtgärder mot missbruk
     - Friskvård, kost, skönhetsvård
1.3 Sociala och humanitära tjänster
     - Barnomsorg
     - Äldre- och handikappomsorg
     - Stöd åt missbrukare, hemlösa m fl
     - Internationellt bistånd
2. Skydd mot olyckor, bränder eller
    naturpåfrestningar

     - Skydd mot olyckor och bränder
     - Skydd mot väder- eller andra
       naturpåfrestningar

3. Miljövård
     - Naturvård och biologisk mångfald
     - Djurskydd och djursjukvård
     - Skydd mot föroreningar
     - Avfallshantering och renhållning

Upp

www.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson