Om Hjulet


Innehåll
Inledning

Hjulet är en egenutvecklad modell av samhället - hur det är uppbyggt och hänger ihop. Modellen baseras på en klassificering av den mångfald av funktioner, som upprätthålls i samhället av olika aktörer. Information om de olika funktionerna erhålls via länkar till externa webbsidor. Modellen skiljer sig ifrån i stort sett alla andra samhällsmodeller då den inte enbart tillhandahåller information om olika funktioner var för sig, utan också om relationerna mellan dem. Om du exempelvis är ute efter information angående transporter och dess kopplingar till andra funktioner i samhället, kan du först gå till sidan "Energi och transporter" och där hitta länkar till företag m.m. inom transportbranschen. Från nämnda sida går du sedan vidare till sektorn Ledning om du är intresserad av politiska beslut etc. avseende transporter eller till sektorn Skydd om du vill ha information om miljö- eller säkerhetsfrågor rörande transporter. Om du söker information om branschens beroende av teknik-, kapital- eller kompetensförsörjning, fortsätter du till sektorn Försörjning, osv. På så vis belyses som sagt inte enbart funktionen transporter utan också dess omvärldsrelationer.Modellens uppbyggnad

1. Huvudsektorer

Hjulet är uppbyggt av fem, av varandra beroende, funktionsområden eller huvudsektorer, benämnda ledning, skydd, nät, försörjning och kultur.

Varje sektor kan sägas ha en viss funktion, nämligen förenklat uttryckt:

 • att styra/reglera olika slag av funktioner i samhället (Ledningssektorn).

 • att skydda individen, miljön eller samhället som helhet mot olika slag av hot     och påfrestningar (Skyddssektorn).

 • att överföra information från en sändare till en mottagare eller att transportera     fysiska objekt från en plats till en annan (Nätsektorn).

 • att förse olika aktörer med efterfrågade resurser (hjälpmedel)     (Försörjningssektorn).

 • att tillgodose människors behov av nyheter, upplevelser, social gemenskap och     identiteter (Kultursektorn).


 • För att åskådliggöra de ömsesidiga beroenden som finns mellan sektorerna, har dessa placerats in i en figur föreställande ett hjul, därav modellnamnet. Sektorn nät innefattar vad som kan betraktas som den fysiska infrastrukturen, dvs nätverk i form av vägar, elnät, telenät etc., som "kopplar samman" samhällets olika funktioner. På grund av denna centrala roll har sektorn placerats i mitten av den bild som visas på startsidan. Sektorn kan, för att använda en metafor, betraktas som navet i samhällshjulet.

  Det är emelltid enkelt att byta perspektiv. Vill vi exempelvis studera samhället ur ett kulturperspektiv, fokuserar vi kultursektorn osv. Byte av fokus kan göras genom att antingen klicka på berörd huvudsektor i bilden eller i menyn till vänster.

  Var och en av ovannämnda huvudsektorer har delats upp i två delsektorer, vilka i sin tur har brutits ned i allt finare delar. Se "Fullständig struktur" i menyn.


  2. Delsektorer inom respektive huvudsektor

  2.1 Ledning

  Ledning innebär här att styra/reglera olika slag av funktioner på över-/ internationell, statlig eller kommunal nivå.

  Sektorn har delats upp i två delsektorer:

 • Politiska beslut

 • Offentlig förvaltning


 • Inom förstnämnda delsektor fattas politiska beslut, som fastställs i lagar m.fl regelverk, vilka syftar till att styra/reglera olika funktioner i samhället.

  Den offentliga förvaltningen - som omfattar olika slag av myndigheter - har till uppgift att implementera besluten och ta fram underlag för nya beslut.

  Se strukturen för ledning. 

  Upp 


  2.2 Skydd

  Sektorn omfattar alla funktioner, som syftar till att skydda individen (hennes hälsa, egendom och rättigheter), miljön (ekosystem) eller samhället som helhet (dess funktionalitet och suveränitet) mot olika slag av hot och påfrestningar.

  Sektorn har delats in i följande delsektorer:

 • Skydd av fri- och rättigheter

 • Skydd av hälsa och miljö


 • Funktioner kopplade till den förstnämnda delsektorn, syftar bl.a. till att hantera säkerhetspolitiska hot och påfrestningar, såsom terrorhandlingar, spionage, desinformationsoperationer, IT-attacker ((mot t.ex. telenät, elnät, transportnät eller annan kritisk infrastruktur), störningar i försörjningen av strategiska produkter och, i värsta fall, krigshandlingar. Vidare ingår i den här delsektorn funktioner som syftar till att bekämpa brottslighet, förhindra illegal invandring och smuggling (gränsskydd) samt att skydda människor mot kränkande behandling.

  Den andra delsektorn omfattar funktioner, som är inriktade mot andra slag av hot och påfrestningar än ovannämnda antagonistiska/illegala, t.ex hot i form av sjukdomsalstrande bakterier, virus etc., osund livsstil, ålderdom och handikapp, föroreningar, "obalanserade" ekosystem, bränder, olyckor, naturpåfrestningar och klimatförändringar.

  Se strukturen för skydd. 

  Upp 


  2.3 Nät

  Nätsektorn omfattar, som tidigare nämnts funktioner, som syftar till att överföra information från en sändare till en mottagare eller att transportera fysiska objekt (varor, energi, människor etc.) från en plats till en annan.

  Sektorn har delats upp enligt följande:

 • Tele-/datorkommunikation och post

 • Energi och transporter


 • Då ovannämnda överföringar/transporter sker via uppbyggda nätverk (infrastruktur) i form av telefoninät, datornät, elnät och transportnät etc., har jag använt "Nättjänster" som en överordnad beteckning för nämnda slag av funktioner. Det bör dock påpekas att jag inte har lagt in alla nättjänster i denna sektor. Ett viktigt undantag är vattendistribution, som har inordnats i Försörjningssektorn p.g.a. dess nära koppling till jordbruk och livmedelsförsörjning.
  Jag vill vidare framhålla att sektorn Nät till viss del även inkluderar funktioner, som inte kan betraktas som nättjänster. Exempelvis har jag lagt in all energiförsörjning, d.v.s. inte bara elförsörjning, i den här sektorn. Det finns flera skäl till att på detta vis ta ett samlat grepp över energifrågorna. Ett skäl är att många energislag är utbytbara, ett annat är det starka sambandet mellan energi och transporter.

  Delsektorn Tele-/datorkommunikation och post innefattar telefoni, radiokommunikation (exkl. mobiltelefoni) och datorkommunikation - via Internet eller andra datornätverk. Delsektorn omfattar också postdistribution.

  Delsektorn Energi och transporter inbegriper energiförsörjning och transporter samt relaterade tjänster, såsom logistik och turism (resor och boende).

  Se strukturen för nät. 

  Upp 


  2.4 Försörjning

  Försörjningssektorn omfattar här alla funktioner, exklusive energiförsörjning och transporter (se Nät ovan), som syftar till att förse olika aktörer - såsom företag, andra organisationer och hushåll - med efterfrågade resurser (hjälpmedel).

  Försörjningssektorn har delats upp i följande delsektorer:

 • Produkt- och kapitalförsörjning

 • Kompetens- och arbetskraftförsörjning


 • Den förstnämnda delsektorn omfattar utveckling, produktion och distribution av fysiska produkter och IT-system samt associerade tjänster, t.ex. service, underhåll och reparationer. Sektorn innefattar dessutom kapitalförsörjning - via aktie- och kreditmarknader - och närliggande funktioner, såsom försäkringsrörelse. Till denna sektor hör också ett antal funktioner, som jag har kallat stödfunktioner i den meningen att företag och organisationer och till viss del privatperoner är beroende av dem. Hit hör konsulttjänster m.m. avseende juridik, management, redovisning, marknadsföring etc.

  Den andra delsektorn inkluderar utbildning, forskning och utveckling (exkl. den produkt- och systemutveckling som bedrivs inom affärsdrivande företag), referenstjänster samt arbetsmarknadsrelaterade funktioner, såsom rekrytering, arbetsförmedling, arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor.

  Se strukturen för försörjning. 

  Upp 


  2.5 Kultur

  Kultursektorn omfattar funktioner, som syftar till att tillgodose människors behov av nyheter, upplevelser, social gemenskap och identiteter.

  Sektorn har delats in i följande delsektorer:

 • Media och kommunikation

 • Privatliv och identiteter


 • Till den förstnämnda delsektorn hör nyhetsförmedling - via traditionella och sociala medier - underhållning samt konst- och litteraturskapande.

  Den andra delsektorn omfattar funktioner/aktiviteter, som människan ägnar sig åt i sitt privatliv, d.v.s sådana som kretsar kring familj, boende, privatekonomi, konsumtion och fritid (och som för övrigt är starkt präglade av gängse normer i samhället, i likhet med andra funktioner inom Kultursektorn). Den här delsektorn innefattar vidare funktioner, som tillgodoser människors behov av identiteter, dvs att ingå i olika slag av gemenskaper (utanför familjelivet). Funktionerna/identiteterna kan vara baserade på gemensamma ideal (t.ex. att tillsammans med andra verka för en renare miljö eller att aktivt stödja sitt favoritfotbollslag), en gemensam tro (t.ex. att utföra de ritualer etc., som förväntas av en aktiv kristen eller muslim) eller gemensamma rötter (t.ex. att vårda det svenska språket, liksom landets historia, kulturarv och seder).


  Se strukturen för kultur. 

  Upp 
  Startsida
  Om Hjulet
  Ledning
  Skydd
  Nät
  Försörjning
  Kultur

  Fullständig
  struktur
  www.robiza.se
  rolf@robiza.se
  Copyright
  © Rolf Björnson