Om Hjulet


Innehåll
Inledning

Hjulet är en egenutvecklad modell av samhället - hur det är uppbyggt och hänger ihop. Modellen baseras på en klassificering av den mångfald av verksamheter/aktiviteter, som bedrivs i samhället av olika aktörer: individer, grupper, föreningar, företag och myndigheter. Information om de olika verksamheterna erhålls via länkar till externa webbsidor. Modellen skiljer sig ifrån i stort sett alla andra samhällsmodeller i den meningen att den inte enbart tillhandahåller information om olika verksamheter var för sig, utan också och framför allt om beroendeförhållandena mellan dem. Om du exempelvis är ute efter information angående transportbranschen och dess kopplingar till andra verksamheter i samhället, kan du först gå till sidan "Energi och transporter" och där hitta länkar till företag m.m. inom transportbranschen. Från nämnda sida går du sedan vidare till sektorn Ledning om du är intresserad av politiska beslut etc. avseende transporter eller till sektorn Skydd om du vill ha information om miljö- eller säkerhetsfrågor rörande transporter. Om du söker information om t ex teknik-, utbildnings- eller arbetsmarknadsfrågor som berör transportbranschen fortsätter du till sektorn Försörjning osv. På så vis belyses som sagt inte enbart verksamheten (branschen) i sig utan också dess omvärldsberoenden.Modellens uppbyggnad

1. Huvudsektorer

Hjulet är uppbyggt av fem, av varandra beroende, verksamhetsområden eller huvudsektorer, benämnda ledning, skydd, nät, försörjning och kultur.

Varje sektor kan sägas ha en viss funktion, nämligen förenklat uttryckt:

 • att styra/reglera olika slag av verksamheter i samhället (Ledningssektorn).

 • att skydda individen, miljön eller samhället som helhet mot olika slag av hot     och påfrestningar (Skyddssektorn).

 • att överföra information från en sändare till en mottagare eller att transportera     fysiska objekt från en plats till en annan (Nätsektorn).

 • att förse olika aktörer med efterfrågade resurser (hjälpmedel)     (Försörjningssektorn).

 • att tillgodose människors behov av nyheter, upplevelser, social gemenskap och     identiteter (Kultursektorn).


 • För att åskådliggöra de ömsesidiga beroenden som finns mellan sektorerna, har dessa placerats in i en figur föreställande ett hjul, därav modellnamnet. Sektorn nät innefattar vad som kan betraktas som den fysiska infrastrukturen, dvs nätverk i form av vägar, elnät, telenät etc., som "kopplar samman" samhällets olika verksamheter. På grund av denna centrala roll har sektorn placerats i mitten av den bild som visas på startsidan. Sektorn kan, för att använda en metafor, betraktas som navet i samhällshjulet.

  Det är emelltid enkelt att byta perspektiv. Vill vi exempelvis studera samhället ur ett kulturperspektiv, fokuserar vi kultursektorn osv. Byte av fokus kan göras genom att antingen klicka på berörd huvudsektor i bilden eller i menyn till vänster.

  Var och en av ovannämnda huvudsektorer har delats upp i två delsektorer, vilka i sin tur har brutits ned i allt finare delar. Se "Fullständig struktur" i menyn.


  2. Delsektorer inom respektive huvudsektor

  2.1 Ledning

  Ledning innebär här att styra/reglera olika slag av verksamheter på över-/ internationell, statlig eller kommunal nivå.

  Sektorn har delats upp i två delsektorer:

 • Politiska beslut

 • Offentlig förvaltning


 • Inom förstnämnda delsektor fattas, som framgår av namnet, politiska beslut i form av lagar och förordningar m.m, som syftar till att styra/reglera olika verksamheter i samhället.

  Den offentliga förvaltningen - som omfattar olika slag av myndigheter - har till uppgift att implementera besluten och ta fram underlag för nya beslut.

  Se strukturen för ledning. 

  Upp 


  2.2 Skydd

  Sektorn omfattar alla verksamheter, som syftar till att skydda individen (hennes hälsa, egendom och rättigheter), miljön (ekosystem) eller samhället som helhet (dess funktionalitet och suveränitet) mot olika slag av hot och påfrestningar.

  Sektorn har delats in i följande delsektorer:

 • Skydd av fri- och rättigheter

 • Skydd av hälsa och miljö


 • Verksamheter kopplade till den förstnämnda delsektorn, syftar bl.a. till att hantera säkerhetspolitiska hot och påfrestningar, såsom terrorhandlingar, spionage, desinformationsoperationer, IT-attacker mot telenät, elnät, transportnät eller annan kritisk infrastruktur, störningar i försörjningen av strategiska produkter och, i värsta fall, krigshandlingar. Den nationella säkerheten innefattar också skydd mot hot och påfrestningar av andra slag än nämnda antagonistiska/illegala, nämligen naturkatastrofer, klimatförändringar, allvarligare olyckor och livshotande epidemier/pandemier. Vidare ingår i den här delsektorn verksamheter som syftar till att bekämpa brottslighet, förhindra illegal invandring och smuggling (gränsskydd) samt att skydda människor mot kränkande behandling.

  Den andra delsektorn omfattar verksamheter, som i huvudsak är inriktade mot andra hot och påfrestningar än ovan nämnda, t.ex sjukdomsalstrande bakterier, virus etc., osund livsstil, ålderdom och handikapp, giftiga avfall, "obalanserade" ekosystem, bränder, olyckor och naturpåfrestningar. De tre sistnämnda hoten/påfrestningarna, liksom begränsade och mindre allvarliga smittspridningar, kan under mer normala - icke kris-/katastrofartade - förhållanden i de flesta fall bemästras av räddningstjänsten m.fl. aktörer på lokal/kommunal nivå. Om dessa hot/påfrestningar emellertid skulle få en sådan omfattning och spridning att kommunen inte förmår att hantera dem, måste huvudansvaret flyttas upp på statlig (regional eller central) nivå. Hoten/påfrestningarna kan då sägas ha blivit en nationell angelägenhet och därmed en fråga för den nationella säkerhetstjänsten (inom den första delsektorn ovan).

  Se strukturen för skydd. 

  Upp 


  2.3 Nät

  Nätsektorn omfattar, som tidigare nämnts verksamheter, som syftar till att överföra information från en sändare till en mottagare eller att transportera fysiska objekt (varor, energi, människor etc.) från en plats till en annan.

  Sektorn har delats upp enligt följande:

 • Tele-/datorkommunikation och post

 • Energi och transporter


 • Då ovannämnda överföringar/transporter sker via uppbyggda nätverk (infrastruktur) i form av telefoninät, datornät, elnät och transportnät etc., har jag använt "Nättjänster" som en överordnad beteckning för nämnda slag av verksamheter. Det bör dock påpekas att jag inte har lagt in alla nättjänster i denna sektor. Ett viktigt undantag är vattendistribution, som har inordnats i Försörjningssektorn p.g.a. dess nära koppling till jordbruk och livmedelsförsörjning.
  Jag vill vidare framhålla att sektorn Nät till viss del även inkluderar verksamheter, som inte kan betraktas som nättjänster. Exempelvis har jag lagt in all energiförsörjning, d.v.s. inte bara elförsörjning, i den här sektorn. Det finns flera skäl till att på detta vis ta ett samlat grepp över energifrågorna. Ett skäl är att många energislag är utbytbara, ett annat är det starka sambandet mellan energi och transporter.

  Delsektorn Tele-/datorkommunikation och post innefattar telefoni, radiokommunikation (exkl. mobiltelefoni) och datorkommunikation - via Internet eller andra datornätverk. Delsektorn omfattar också postdistribution.

  Delsektorn Energi och transporter inbegriper energiförsörjning samt transporter och relaterade tjänster, nämligen logistiktjänster och turism (resor, boende, upplevelser).

  Se strukturen för nät. 

  Upp 


  2.4 Försörjning

  Försörjningssektorn omfattar alla verksamheter, exklusive energiförsörjning och transporter (se Nät ovan), som syftar till att förse olika aktörer - såsom företag, andra organisationer och hushåll - med efterfrågade resurser (hjälpmedel).

  Försörjningssektorn har delats upp i följande delsektorer:

 • Produkt- och kapitalförsörjning

 • Kompetens- och arbetskraftförsörjning


 • Den förstnämnda delsektorn omfattar utveckling, produktion och distribution av fysiska produkter, system och tekniktjänster. Sektorn innefattar vidare kapitalförsörjning - via aktie- och kreditmarknader - och närliggande verksamheter, såsom försäkringsrörelse. Till denna sektor hör också ett antal verksamheter, som jag har kallat stödfunktioner i den meningen att många företag och organisationer, och till viss del privatperoner, är beroende av dem. Hit hör konsulttjänster m.m. avseende juridik, management, redovisning, marknadsföring etc.

  Den andra delsektorn inkluderar utbildning, forskning och utveckling (exkl. den produkt- och systemutveckling som bedrivs inom affärsdrivande företag), referenstjänster samt arbetsmarknadsrelaterade verksamheter, såsom rekrytering, arbetsförmedling, arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor.

  Se strukturen för försörjning. 

  Upp 


  2.5 Kultur

  Kultursektorn omfattar verksamheter/aktiviteter, som syftar till att tillgodose människors behov av nyheter, upplevelser, social gemenskap och identiteter.

  Sektorn har delats in i följande delsektorer:

 • Media och kommunikation

 • Privatliv och identiteter


 • Till den förstnämnda delsektorn hör nyhetsförmedling - via traditionella och sociala medier - underhållning av olika slag samt konst- och litteraturskapande.

  Den andra delsektorn omfattar aktiviteter, som människan ägnar sig åt i sitt privatliv, d.v.s sådana som kretsar kring familj, boende, privatekonomi, konsumtion och fritid (och som för övrigt är starkt präglade av gängse normer i samhället, i likhet med andra verksamheter inom Kultursektorn). Den här delsektorn innefattar vidare verksamheter, som tillgodoser människors behov av identiteter, dvs att ingå i olika slag av gemenskaper (utanför familjelivet). Verksamheterna/identiteterna kan vara baserade på gemensamma ideal (t.ex. att tillsammans med andra verka för en renare miljö eller att aktivt stödja sitt favoritfotbollslag), en gemensam tro (t.ex. att utföra de ritualer etc., som förväntas av en aktiv kristen eller muslim) eller gemensamma rötter (t.ex. att vårda det svenska språket, liksom landets historia, kulturarv och seder).


  Se strukturen för kultur. 

  Upp 
  Startsida
  Om Hjulet
  Ledning
  Skydd
  Nät
  Försörjning
  Kultur

  Fullständig
  struktur
  www.robiza.se
  rolf@robiza.se
  Copyright
  © Rolf Björnson