Skydd av fri- och rättigheter

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Sverige

Annat land/
internationellt

Samband
med andra
verksamheter

Fri- och rättigheter

Se "Relationer till:", till höger.  

1. Nationell säkerhet

Sverige:

Säkerhetspolitik.se

Annat land /
internationellt:

   

  - Militärt försvar

Sverige:

Försvarsmakten

Annat land /
internationellt:

NATO

  - Civilt försvar

Sverige:

Civilt försvar

Annat land /
internationellt:

B. Skydd mot icke-militära hot

   

  - Bekämpning av brott mot rikets
    säkerhet och terrorismbekämpning

Sverige:

SÄPO

Annat land /
internationellt:

NATO
Interpol
   
   

  - Skydd mot desinformationsopera-
    tioner, syftande till att skapa splitt-
    ring och instabilitet i samhället
    (Psykologiskt försvar)

   

2. Gränsskydd

   

  - Tullar

Sverige:

Tullverket

Annat land /
internationellt:

  - Kustbevakning

Sverige:

Kustbevakningen

Annat land /
internationellt:

3. Brottsbekämpning

   

  - Polis

Sverige:

Polisen

Annat land /
internationellt:

Interpol
Europol

  - Åklagare

Sverige:

Åklagarmyndigheten m fl

Annat land /
internationellt:

  - Domstolar

Sverige:

Domstolar

Annat land /
internationellt:

  - Kriminalvård

Sverige:

Kriminalvården

Annat land /
internationellt:

  - Stöd åt brottsoffer

Sverige:

Brottsoffermyndigheten

Annat land /
internationellt:

4. Skydd av mänskliga
    rättigheter

Sverige:

Annat land /
internationellt:

UN/Declaration of human
rights etc.

  - Skydd av personlig integritet

Sverige:

Personuppgiftslagen m m

Annat land /
internationellt:

  - Skydd mot diskriminering

Sverige:

Diskrimineringlagen m m

Annat land /
internationellt:

  - Migrations- och flyktingfrågor;
    bekämpning av människohandel

Sverige:

Migration, asylpolitik

Annat land /
internationellt:

UN Refugee Agency etc.

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Fri- & rättig-
   heter

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson