Samband mellan Fri- och rättigheter och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Fri- och rättigheter
Ledning

 

Politiska
beslut

Offentlig
förvaltning

Politik:

Sverige:
Grundläggande fri- och
rättigheter

Regeringsformen

Annat land:
USA:
The Declaration of
Independence

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Över-/internationell nivå:
FN:
- UN Security Council

EU:
- Council of the European
  Union

- Foreign and security
  policy


Nationell nivå:
USA:
- U.S. Department of State

Sverige:
- Nationell säkerhetsstrategi
- Utrikes- och säkerhets-
  politik

- Utrikesdepartementet

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
OSCE

Underrättelseverksamhet:
- USA:
   CIA
   NSA

- Andra underrättelse-
   tjänster i världen:
   World intelligence and
   security agencies.


Sverige:
Säkerhetspolitik.se

Kommun/landsting:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Andra kommuner
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende försvarsverk-
samhet


Lagar och förordningar
avseende krigsförfatt-
ningar

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

USA:
U.S. Department of Defence

Sverige:
Försvarsdepartementet
Militärt försvar

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
NATO
EU/EDA

Sverige:
Försvarsmakten
FOI
FRA
FRA - informationssäkerhet
FMV
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Civilt försvar

Lagar och förordningar
avseende civilt försvar och
skyddsrum

Offentlig förvaltning:

MSB - om totalförsvar
och civilt försvar
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

USA:
Homeland Security

Sverige:
Lagar och förordningar
avseende samhällsskydd i
fredstid


Justitiedepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

USA:
Patriot Act

EU:
EU counter-terrorism
strategy


Sverige:
Bekämpning av terrorism

Förebygga, förhindra och
försvåra - den svenska
strategin mot terrorism


Bekämpn. av penningtvätt
och terrorismfinansiering

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
NATO
Interpol

Sverige:
SÄPO
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
NIS Directive

Sverige:
Informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala
tjänster

Offentlig förvaltning:

Informationssäkerhet
Energiberedskap
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

NATO:
Stratcom

Sverige:
Statskontoret
MSB
Statens medieråd
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Olyckor och räddning:
Lagar och förordningar

Klimatförändringar:
Internationellt:
Kyoto Protocol on climate
change


Sverige:
Klimatpolitik

Lagar och förordningar
avseende klimat

Offentlig förvaltning:

FN:
IPCC
WMO - climate

USA:
- Väder:
NWS

- Beredskap inför natur-
  katastrofer:
FEMA
National Hurricane Center
USGS - Eartquake Hasardz
Program

Natural Disasters: Be
Informed


- Beredskap inför klimat-
  förändringar:
EPA

Sverige:
Beredskap inför allvarligare:
- Olyckor:
Kärnkraftolycka
Trafikolycka
Miljöolycka

- Väder/natur/klimat-
  påfrestningar:
Extrem värme
Torka och skogsbränder
Översvämningar
Skred och ras

Beredskap inför klimat-
förändringar:
SMHI - klimat
Klimatanpassningsportalen

Kommunal nivå:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Andra kommuner
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende smittsamma
sjukdomar

Offentlig förvaltning:

USA:
CDC

EU:
ECDC

Sverige:
Folkhälsomyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

EU/yttre gränsskydd:
Frontex
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Police and customs
cooperation


Sverige:
Författningar för Tullverket

Offentlig förvaltning:

EU:
Schengensamarbetet

Sverige:
Tullverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Förordning Kustbevakningen

Offentlig förvaltning:

Kustbevakningen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Justice, freedom and security

Sverige:
Justitiedepartementet
Rättsväsendet

Lagar och förordningar:
- Brottsbalken
- Fler lagar och förordningar
  avseende brott och brotts-
  utredning

- Rättegångsbalken
- Fler lagar och förordningar
  avseende rättegång och
  annan process

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Polislagen
Förordning med instruktion
för Polismyndigheten

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
Interpol
Europol
OLAF

Sverige:
Polisen
Rättsmedicinalverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Förordning med instruktion
för Åklagarmyndigheten


Förordning med instruktion
för Ekobrottsmyndigheten


F ö Se ovan

Offentlig förvaltning:

Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lag om domstolsärenden
F ö Se ovan

Offentlig förvaltning:

FN/internationellt:
The International Court
of Justice (ICJ)

The International Criminal
Court (ICC)


EU:
Domstolar i Europa

Sverige:
Sveriges domstolar
Domstolsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar, förordningar och
föreskrifter

Offentlig förvaltning:

Kriminalvården
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende brottsskada


Förordning med instruktion
för Brottsoffermyndigheten

Offentlig förvaltning:

Brottsoffermyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

FN:
The universal declaration
of human rights

Sustainable development

EU:
Justice and home affairs
Human rights

Sverige:
Mänskliga rättigheter

Offentlig förvaltning:

EU:
European Court of Human
Rights

Migration and Home Affairs

Sverige:
Rättshjälpsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
GDPR Portal

Sverige:
Ny dataskyddslag

Offentlig förvaltning:

Datainspektionen - GDPR
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Unicef:
Convention on the Rights
of the Child


Sverige:
Diskrimineringslagen
Jämtälldhetspolitik

Offentlig förvaltning:

Barnombudsmannen (BO)
Diskrimineringsombuds-
mannen (DO)

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Migration och asyl
Prostitution och människo-
handel

Utlänningslag

Offentlig förvaltning:

FN/internationellt:
The UN Refugee agency
UNODC
Interpol trafficking
UNICEF
IOM

Sverige:
Migrationsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Fri- & rättig-
   heter

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson