Samband mellan Säkerhet och rättsväsende och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Säkerhet och rättsväsende
Ledning

 

Politik:

Sverige:
Regeringsformen

Annat land:
USA:
The Declaration of Independence

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Över-/internationell nivå:
FN:
- Charter of the United Nations
- UN Security Council

EU:
- Council of the European Union
- Foreign and security policy

Nationell nivå:
USA:
- U.S. Department of State

Sverige:
- Nationell säkerhetsstrategi
- Utrikes- och säkerhetspolitik
- Utrikesdepartementet

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
OSCE

Nationell nivå/Underrättelse-
verksamhet:
- USA:
   CIA
   NSA...

- UK:
   MI6 Secret Intellegence
   service

   GCHQ...

- Sverige:
   FRA...

- Andra underrättelsetjänster
   i världen:
   World intelligence and security
   agencies.

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
försvarsverksamhet


Lagar och förordningar avseende
krigsförfattningar

Offentlig förvaltning:

FOI...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

USA:
U.S. Department of Defence

Ryssland:
Ministry of Defence of the
Russian Federation


Sverige:
Militärt försvar
Försvarsdepartementet

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
NATO
EU/EDA

Nationell nivå:

USA:
U.S. Air Force
U.S. Army
U.S. Marines
U.S. Navy

Sverige:
Försvarsmakten
FMV...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Civilt försvar

Lagar och förordningar avseende
civilt försvar och skyddsrum

Offentlig förvaltning:

Sverige:
MSB - om totalförsvar
och civilt försvar


Sverige regionalt:
- Länsstyrelsen:
Civilt försvar Stockholm
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Lagar och förordningar avseende
samhällsskydd i fredstid


Regeringskansliets krishantering
Infrastrukturdepartementet

Offentlig förvaltning:

Se också skydd mot
"icke-antagonistiska" hot:
Pandemier...
Olyckor och naturkatastrofer...
Klimatförändringar...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

USA:
Patriot Act

EU:
EU counter terrorism strategy

Sverige:
Bekämpning av terrorism

Bekämpn. av penningtvätt och
terrorismfinansiering


Lag (2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av
terrorism

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
NATO
Interpol
EU

USA:
FBI

UK:
MI5 - The Security Service

Sverige:
SÄPO
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
The EU fight against organised
crime


Sverige:
Regeringens samlade insats mot
organiserad brottslighet

Offentlig förvaltning:

EU:
Organised Crime & Human
Trafficking


Sverige:
"Utsatta områden - Social ord-
ning, kriminell struktur och
utmaningar för polisen"

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

  - Skydd mot störningar i tele-/dator-
    kommunikationer, energi- och trans-
    portsystem

Politik:

EU:
NIS Directive

Sverige:
Informationssäkerhet för samhälls-
viktiga och digitala tjänster

Offentlig förvaltning:

USA:
CISA

Sverige:
Informationssäkerhet...
Energiberedskap...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

NATO:
Stratcom

Sverige:
Myndigheternas arbete med
psykologiskt försvar

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

EU/yttre gränsskydd:
Schengen, Borders & Visas
Frontex
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Police and customs cooperation

Sverige:
Författningar för Tullverket
Finansdepartementet

Offentlig förvaltning:

Tullverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

USA:
Department of Homeland Security

Sverige:
Förordning Kustbevakningen
Justitiedepartementet

Offentlig förvaltning:

USA:
U.S. Cost Guard

Sverige:
Kustbevakningen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Justice, freedom and security

Sverige:
Justitiedepartementet
Rättsväsendet

Lagar och förordningar:
- Brottsbalken
- Fler lagar och förordningar
  avseende brott och brotts-
  utredning

- Rättegångsbalken
- Fler lagar och förordningar
  avseende rättegång och
  annan process

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Polislagen
Förordning med instruktion
för Polismyndigheten

Offentlig förvaltning:

Över-/internationell nivå:
Interpol
Europol
OLAF

Sverige:
Polisen
NFC
Rättsmedicinalverket

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Förordning med instruktion
för Åklagarmyndigheten


Förordning med instruktion
för Ekobrottsmyndigheten


F ö Se ovan...

Offentlig förvaltning:

Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lag om domstolsärenden
F ö Se ovan

Offentlig förvaltning:

FN/internationellt:
The International Court
of Justice (ICJ)

The International Criminal
Court (ICC)


EU:
Domstolar i Europa

Sverige:
Hitta domstol
Domstolsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar, förordningar och
föreskrifter

Offentlig förvaltning:

Kriminalvården
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
brottsskada


Förordning med instruktion
för Brottsoffermyndigheten

Offentlig förvaltning:

Brottsoffermyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

FN:
The universal declaration
of human rights


Europa:
European convention on
human rights


Sverige:
Grundläggande fri- och rättigheter
Mänskliga rättigheter

Offentlig förvaltning:

EU:
European Court of Human
Rights


Sverige:
Rättshjälpsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
GDPR Portal

Sverige:
Ny dataskyddslag

Offentlig förvaltning:

Datainspektionen - GDPR
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Unicef:
Convention on the Rights
of the Child


Sverige:
Diskrimineringslagen
Jämtälldhetspolitik

Offentlig förvaltning:

Barnombudsmannen (BO)
Diskrimineringsombuds-
mannen (DO)

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Utlänningslag
Migration och asyl
Handlingsplan mot prostitution
och människohandel


Organiserad brottslighet...

Offentlig förvaltning:

FN/internationellt:
The UN Refugee agency
UNODC
Interpol
IOM

EU/European Commission,
Migration and Home Affairs:
Legal migration and Integration
Irregular Migration & Return
Organised Crime & Human
Trafficking


Sverige:
Migrationsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Säkerhet och
   rättsväsende

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson