Samband mellan Hälsa och miljö och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Ledning

 

Politik:

FN:
Sustainable development goals

Sverige:
Agenda 2030 och globala målen

Offentlig förvaltning:

Agenda 2030-delegationen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
sjukvård och folkhälsa


Statlig nivå:
Folkhälsa och sjukvård
Socialdepartementet

Kommunal/regional nivå:
Lista regioner

Offentlig förvaltning:

Statlig nivå:
Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd


Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys


Inspektionen för vård och
omsorg


Statens beredning för medicinsk
utvärdering


Läkemedelsverket...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

FN:
WHO/ICD

USA:
NIH
FDA
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
psykiatri

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
tandvård

Offentlig förvaltning:

TLV...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Public health

Sverige:
Se ovan...

Offentlig förvaltning:

USA:
CDC

EU:
Public health
ECDC

Sverige:
Folkhälsomyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
smittsamma sjukdomar


Regeringskansliets krishantering

Offentlig förvaltning:

USA:
NIAID

Sverige:
Folkhälsomyndigheten - smitt-
skydd och beredskap


Folkhälsomyndigheten - pan-
demiberedskap

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
livsmedel

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Matvanor, hälsa och miljö
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Humanitarian aid and civil
protection


Sverige:
Socialtjänstlagen
Kommunallagen

Offentlig förvaltning:

Kommuner/omsorg:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Barnens rättigheter

Offentlig förvaltning:

FN:
UNICEF

Sverige:
Skolverket

Kommun:
Se ovan
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Socialtjänst inklusive äldre-
omsorg

Offentlig förvaltning:

Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Alkohol, narkotika, dopning
och tobak


Spelpolitik

Lagar och förordningar avseende
alkohol och tobak


Lagar och förordningar avseende
narkotika och hälsofarliga varor


Lag om vård av missbrukare
i vissa fall.

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Statens institutionsstyrelse

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Development and cooperation

Sverige:
Internationellt utvecklings-
samarbete

Offentlig förvaltning:

EU:
International Cooperation
and Development


Sverige:
SIDA
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Regeringskansliets krishantering
Miljödepartementet

Offentlig förvaltning:

MSB
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
olyckor och räddning


Lagar och förordningar avseende
brandfara och explosionsfara

Offentlig förvaltning:

Globalt/nationellt:

Skydd mot olyckor och bränder
relaterat till energi och trans-
porter:
Se vidare...

Skogsbränder:
Så stärker MSB beredskapen att
hantera skogsbränder


Myndigheters och skogsnäringens
ansvar vid skogsbränder


Kommunal nivå:
- Brandförsvar och räddnings-
tjänst:
Storstockholms brandförsvar
Arvika räddningstjänst
Annan kommun
Karta kommunal räddnings-
tjänst

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

USA:
- Väder:
NWS

- Beredskap inför natur-
  katastrofer:
FEMA
National Hurricane Center
USGS - Eartquake Hasardz
Program

Natural Disasters: Be Informed

Sverige:
- Väder:
SMHI...

Kommunal nivå, t ex:
Arvika:
Snöröjning och sandning
Översvämningsarbete

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

FN:
Kyoto Protocol

EU:
Environment and climate change

Sverige:
Klimatpolitik

Lagar och förordningar avseende
klimat

Offentlig förvaltning:

FN:
IPCC
WMO - climate

USA:
EPA

Sverige:
SMHI - klimat
Klimatanpassningsportalen

Kommun:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Internationellt:
Internationella miljökonventioner

EU:
Environment

Sverige:
Miljö och klimat
Miljöbalken

Offentlig förvaltning:

EU:
Environment
European environment
agency


Sverige:
Naturvårdsverket
Sveriges miljömål
Jordbruksverket

Kommun:
Miljö, hälsa
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

FN:
The Convention on Biological
Diversity


Sverige:
Lagar och förordningar avseende
växter och djur


Lagar och förordningar avseende
nationalparker


Skogsvårdslagen

Offentlig förvaltning:

FN:
IPBES
FAO

EU:
Natura 2000

Sverige:
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar avseende
djurskydd


Lagar och förordningar avseende
djursjukdomar och veterinärer

Offentlig förvaltning:

Sverige:
Statens veterinärmedicinska
anstalt.


Ansvarsnämnden för djurens
hälso- och sjukvård.


Jordbruksverket

Regional nivå:
Djurskydd Stockholm
Djurskydd Värmland
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
REACH

Sverige:
Framtidens kemikaliekontroll

Lagar och förordningar avseende
luft


Lagar och förordningar avseende
vatten


Lagar och förordningar avseende
buller


Lagar och förordningar avseende
farliga ämnen

Offentlig förvaltning:

EU:
The EU Emissions Trading
System (EU ETS)


Sverige:
Kemikalieinspektionen
Vattenmyndigheterna
Handel med utsläppsrätter
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Avfallshierarkin

Wikipedia - Avfallstrappan/
Avfallshierarkin


Lagar och förordningar avseende
avfall


Producentansvar:
Se vidare...

Offentlig förvaltning:

EU:
Resource efficiency and
recycling


Sverige:
Naturvårdsverket

Kommunal nivå:
Avfall Sverige
Stockholm
Göteborg
Malmö
Annan kommun
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson