Samband mellan Offentlig förvaltning och Skydd

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Offentlig förvaltning
Skydd

 

Fri- och rättigheter

Hälsa och miljö

Offentlig förvaltning

     
     

Fri- & rättigheter:

Justice

Militärt försvar:
EDA

Gränsbevakning:
Frontex

Brottsbekämpning:
OLAF
Europol
European Court of Human
Rights

Hälsa & miljö:

Folkhälsa:
Public health
ECDC

Sociala och humanitära
tjänster:
International Cooperation
and Development


Miljövård:
Environment
European environment
agency.

Fri- & rättigheter:

Militärt försvar:
NATO

Brottsbekämpning & skydd
av mänskliga rättigheter:
Interpol
The UN Refugee agency
United nations office on
drugs and crime.

Unicef
International Organization
for Migration (IOM)

The International Court
of Justice (ICJ)

The International Criminal
Court (ICC)

Hälsa & miljö:

FN:
WHO
UNICEF
FAO
WMO
IPCC
     

Fri- & rättigheter:

Nationell säkerhet:
Säkerhetspolitik.se
Försvarsmakten
FOI
FRA
FMV
Rekryteringsmyndigheten
SÄPO
MSB
Statens haverikommission
SGU
SGI
Lantmäteriet

- Länsstyrelsen i:
  Uppsala län
  Hallands län
  Kalmar län

Gränsbevakning:
Tullverket
Kustbevakningen

Brottsbekämpning:
Polisen
Rättsmedicinalverket
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Domstolsverket
Kriminalvården
Brottsoffermyndigheten

Skydd av mänskliga
rättigheter:
Datainspektionen
DO

Hälsa & miljö:

Hälso- och sjukvård:
Socialstyrelsen
IVO
Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd.

SBU
Läkemedelsverket
Statens veterinär-
medicinska anstalt.

Ansvarsnämnden för
djurens hälso- och sjukvård

Jordbruksverket
Länsstyrelsen - djurskydd

Folkhälsa:
Folkhälsomyndigheten
Statens institutions-
styrelse

Livsmedelsverket

Sociala och humanitära
tjänster:
SIDA

Skydd mot olyckor, bränder
eller naturpåfrestningar:
Sjö- och flygräddning
Kustbevakningen
Statens haverikommission
Flygsäkerhet
Trafiksäkerhet
SSM
Kärnenergiberedskap, Läns-
styrelsen Uppsala län

Krisinformation.se

Miljövård:
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Vattenmyndigheterna
Kemikalieinspektionen
SMHI

Fri- & rättigheter:

Nationell säkerhet:
World intelligence and
security agencies.

Hälsa & miljö:

USA:
- Läkemedel:
  NIH
  FDA

- Folkhälsa:
  CDC

- Skydd mot olyckor, bränder
  och naturpåfrestningar:
  FEMA
  National Hurricane Center
  USGS - Eartquake Hasardz
  Program

  Natural Disasters: Be
  Informed

     

Fri- & rättigheter:

Säkerhet och krisberedskap:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Andra kommuner
Katastrofmedicinskt centrum

Hälsa & miljö:

Hälso- och sjukvård:
Stockholms läns landsting
Västra Götalandsregionen
Region Skåne

Omsorg:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Andra kommuner

Skydd mot missbruk:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Andra kommuner

Skydd mot olyckor, bränder
eller naturpåfrestningar:
Storstockholms brandförsvar
Arvika räddningstjänst
Andra kommuner...
Karta kommunal räddnings-
tjänst


Miljövård:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Andra kommuner
   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Offentlig
   förvaltning

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson