Samband mellan Offentlig förvaltning och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Offentlig förvaltning
Försörjning

 

Produkter och
kapital

Kompetens och
arbetskraft

Offentlig förvaltning

     
     

Produkter & kapital:

Generellt:
Business and Industry
Competition
EUIPO
EPO
Energy
Mobility and Transport
Environment

Livsmedel:
Agriculture and rural
development

Fisheries

Handel:
Trade
Taxation and customs
union


Kapitalförsörjning:
Economic and Financial
Affairs


Stödfunktioner:
- Marknads- & opinions-
  undersökningar, statistik:
Public opinion
Eurostat

Kompetens & arbetskraft:

FoU:
Research & innovation

Arbetsmarknad:
Employment, social affairs
and inclusion
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Ek. samarbete:
OECD

Livsmedel:
FAO

Internationell handel:
WTO
UNCTAD

Kapitalförsörjning:
The World Bank
IMF

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
UNESCO

Arbetsmarknad:
ILO
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
     

Produkter & kapital:

Generellt:
Konkurrensverket
Energimyndigheten
Naturvårdsverket
PRV
Bolagsverket
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Swedac
SCB

Livsmedel och hälsa:
Vattenmyndigheterna
Jordbruksverket
Havs- och vatten-
myndigheten

Livsmedelsverket
Läkemedelsverket

Råvaror och material:
Skogsstyrelsen
SGU
Bergsstaten
Kemikalieinspektionen

Försvarsmateriel:
FMV
ISP

Hushålls- & fritids-
produkter:
Konsumentverket

Bygg och fastighet:
Boverket
Lantmäteriet
Statens geotekniska
institut.

Fastighetsmäklarin-
spektionen


Internationell handel:
Kommerskollegium
Business Sweden
Exportkreditnämnden
Tullverket

Kapitalförsörjning:
Riksbanken
Finansinspektionen
Riksgälden
Kammarkollegiet
Konjunkturinstitutet
AP-fonderna
Pensionsmyndigheten

Stödfunktioner:
- Marknads- & opinions-
  undersökningar, statistik:
SCB
Valmyndigheten

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Skolverket
Universitets- och hög-
skolerådet


Forskning & utveckling:
Vetenskapsrådet
Vinnova
Formas
Forte
Rymdstyrelsen

Referenser:
Kungliga biblioteket
Riksarkivet

Arbetsmarknad:
Arbetsförmedlingen
IFAU
IAF
Arbetsgivarverket
Medlingsinstitutet
Arbetsmiljöverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
List of national libraries
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
     

Produkter & kapital:

Näringsliv:
Lokalt företagsklimat
Stockholm
Göteborg
Malmö
Andra kommuner
Kommuninvest

Kompetens & arbetskraft:

Skola och utbildning:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Andra kommuner

Referenser:
Bibliotek i Sverige
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
List of U.S. state libraries
and archives

State libraries of Germany
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
 - Offentlig
   förvaltning

Skydd
Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson