Samband mellan Produkt- & kapitalförsörjning och Ledning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Produkter och kapital
Ledning

 

Politiska
beslut

Offentlig
förvaltning

EU:
One market without
borders

Economic and monetary
affairs

Enterprise
Competition
Taxation

Sverige:
Juridik, avtal och lagar
Näringspolitik
Regional tillväxt
Aktiebolagslagen
Konkurrenslagen
Immaterialrätt
Marknadsföringslagen
Konsumentköplagen
LOU
Lagar och förordningar
avseende näringsliv


Näringslivet:
Svenskt Näringsliv
Företagarna
Globalt:
OECD
WIPO

EU:
Enterprise
Competition
Intellectual property
EPO

Sverige:
Konkurrensverket
PRV
Bolagsverket
Tillväxtanalys
VINNOVA
Tillväxtverket
Swedac
Länsstyrelsen

Kommuner:
Lokalt företagsklimat
Stockholm
Göteborg
Malmö
Andra kommuner
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Energy
Environment

Sverige:
Energipolitik
Miljöpolitik
Miljöbalken

Offentlig förvaltning:

EU:
Energy
Mobility and Transport
Environment

Sverige:
Energimyndigheten
Naturvårdsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Om vattentjänstlagen

Offentlig förvaltning:

EU:
Water

Sverige:
Vattenmyndigheterna

Kommun:
Stockholm Vatten och
Avfall
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Agriculture
Food safety
Maritime affairs and
fisheries


Sverige:
Landsbygd, livsmedel och
areella näringar


Lagar och förordningar
avseende jordbruk


Lagar och förordningar
avseende fiske


Jaktlag
Jaktförordning

Offentlig förvaltning:

FN:
FAO

EU:
Agriculture and rural
development

Fisheries

Sverige:
Jordbruksverket
Havs- och vattenmyn-
digheten

Livsmedelsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Bioteknik och patent
Läkemedelslag

Offentlig förvaltning:

USA
FDA

Sverige:
Läkemedelsverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Näringslivet:
SKGS

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Lagar och förordningar
avseende skogsbrukNäringslivet:
Skogsindustrierna

Offentlig förvaltning:

Skogsstyrelsen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende konfektionsindustri


Branschen:
Europa:
Euratex

Sverige:
Sveriges Textil &
Modeföretag (TEKO)

Offentlig förvaltning:

EU:
Textiles & clothing
industries
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
REACH

Sverige:
Skatt på kemikalier

Branschen:
IKEM

Offentlig förvaltning:

Kemikalieinspektionen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Näringspolitik/mineralstrategi
Lagar och förordningar
avseende gruvdrift


Branschen:
Jernkontoret

Offentlig förvaltning:

SGU
Bergsstaten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende förpackningar

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
EU transport policy

Sverige:
Transporter och infrastruktur

Branschen:
Bilsweden

Offentlig förvaltning:

EU:
Mobility and transport

Sverige:
Transportstyrelsen

Kommuner:
Miljöfordon
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Se energi- resp. miljöpolitik
ovan.

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Länsstyrelsernas GIS-
tjänster
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Digital economy & society

Sverige:
Digitaliseringspolitik

Branschen:
BSA

Offentlig förvaltning:

Digitalisering av den
offentliga sektorn

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Skärpt exportkontroll av
krigsmateriel

Offentlig förvaltning:

EU:
EDA

Sverige:
FMV
ISP
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Konsumentköplagen

Offentlig förvaltning:

Konsumentverket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Boverket
Statens geotekniska institut
Formas
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Boende och byggande

Lagar och förordningar
avseende byggnadsverksamhet

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende mäklare


Branschen:
Mäklarsamfundet, opinion
Fastighetsägarna

Offentlig förvaltning:

Lantmäteriet
Skatteverket
Fastighetsmäklarinspektionen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

1.8 Handel

(produktspecifik handel också del av resp.
 verksamhet ovan och nedan)

Politik:

Lagar och förordningar
avseende handel

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Trade
Customs

Sverige:
Handel och investerings-
främjande


Lagar och förordningar
avseende import och export

Offentlig förvaltning:

Globalt:
WTO
UNCTAD
OECD

EU:
Trade
Taxation and customs
union


Sverige:
Kommerskollegium
Tullverket
Exportkreditnämnden
Svenska Institutet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

EU:
Economic and monetary
affairs

Monetary policy

Sverige:
Finansmarknad
Finansdepartementet

Offentlig förvaltning:

EU:
Business, Economy, Euro

Sverige:
Riksbanken
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Konjunkturinstitutet
SCB/KPI
SCB/BNP
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende börshandel

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Lagar och förordningar
avseende bank, hypotek och
värdepappersinstitut


Branschen:
Svenska Bankföreningen

Offentlig förvaltning:

FN:
The World Bank
IMF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lagar och förordningar
avseende försäkringsväsendet


Branschen:
Svensk Försäkring

Offentlig förvaltning:

AP-fonderna
Pensionsmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Kreditupplysningslag
Inkassolag

Offentlig förvaltning:

Datainspektionen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Revisionslag

Offentlig förvaltning:

Revisorsinspektionen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Rättegångsbalken
Andra lagregler om advokater

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Lag om bevakningsföretag

Offentlig förvaltning:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Partisympatier:
KANTAR SIFO - väljarbarometer

Offentlig förvaltning:

EU:
Public opinion

Sverige:
SCB
SCB - partisympatier
Valmyndigheten
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Sverige:
Marknadsföringslagen
Fler lagar och förordningar

Branschen:
Sveriges Kommunikationsbyråer

Offentlig förvaltning:

Konsumentverket
Konsumentombudsmannen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Politik:

Offentlig förvaltning:

Region Skåne
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Produkter
   & kapital

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson